Navigatie overslaan
Alle berichten

Overijssel opent jaarrond jacht op ganzen

Geplaatst op 11 september 2014

Provinciale Staten van Overijssel hebben gisteren zowel de overwinterende als de broedende ganzen in Overijssel vogelvrij verklaard. Vogelbescherming Nederland is zeer teleurgesteld over dit besluit. Met dit besluit laat Overijssel zien geen enkel belang te hechten aan goed natuurbeleid en niet aan maatschappelijk draagvlak, meent Vogelbescherming.

Met de beslissing om ganzen het hele jaar door te bejagen zet de Provincie Overijssel definitief een streep door een evenwichtig en maatschappelijke breed geaccepteerd ganzenbeleid. Na het uiteenvallen van het Ganzenakkoord, dat bestond uit afspraken tussen verschillende organisaties over de bescherming van trekganzen enerzijds en het terugbrengen van het aantal jaarrond verblijvende ganzen anderzijds, is het aan de provincies zelf om met een ganzenbeleid te komen. Waar tien provincies hun best doen om de winterrust door te voeren, laat de provincie Overijssel dit los.

Alleen maar verliezers

Met het besluit ook in de winter ganzen te gaan doden verwijdert de provincie zich niet alleen ten opzichte van de overige provincies, maar vergroot de provincie Overijssel ook de polarisatie  tussen bestuur, landbouw en natuur. Daarmee levert het besluit alleen maar verliezers op.

Kwetsbare soorten

Voor trekganzen, die alleen in de wintermaanden in ons land verblijven, wordt geen uitzondering gemaakt. Een schande, vindt Vogelbescherming. Nederland draagt internationale verantwoordelijkheid om goed voor deze trekvogels te zorgen. Daarnaast is Nederland voor veel kwetsbare soorten één van de weinige geschikte gebieden om de winter door te brengen. De kolganzen brengen bijvoorbeeld steeds minder jongen groot, waardoor de populatie daalt.