Navigatie overslaan
Roodkeelduiker / Shutterstock Alle berichten

Nieuwe balans tussen visserij en natuur nodig

Geplaatst op 9 februari 2023

Vogelbescherming daagt de overheid uit zeevogels beter te beschermen. Verstoring, netten die over de bodem slepen en wegvissen van voedsel voor vogels leiden tot grote schade. De balans tussen natuur op zee en commerciële visserij moet worden hersteld. Daarvoor doet Vogelbescherming concrete voorstellen aan de Tweede Kamer. Te vaak is de Noordzeenatuur het kind van de rekening geweest.

De natuur delft het onderspit

De commerciële visserij heeft grote impact op de zeenatuur. Verstoring, netten die over de bodem slepen en het wegvissen van voedsel voor vogels (bijvoorbeeld spiering) hebben een negatief effect. De Waddenzee en de ondiepe kustwateren in de Noordzee zijn belangrijk voor zeezoogdieren, zeevissen en trekkende vissen die naar de rivieren migreren.

Ook zijn het essentiële foerageer- en overwinteringsgebieden voor een groot aantal vogelsoorten, zo overwintert een aanzienlijk deel van de Europese populatie van de roodkeelduiker en zwarte zee-eend in onze ondiepe kustwateren. Het is de taak van de overheid om te zorgen dat de balans tussen natuur en visserij hersteld wordt. Op dit moment delft de natuur te vaak het onderspit.

Voorstellen voor een beter visserijbeleid

  • Wees kritisch bij de vergunningverlening. Dit betekent een zorgvuldige toets, het vooropstellen van het natuurbelang en het correct toepassen voorzorgsbeginsel. Dat gebeurt nu onvoldoende. Zo blijft het ministerie van LNV vergunningen voor spieringvisserij in de Waddenzee verdedigen, tegen alle wetenschappelijk bewijsvoering in.
  • Gebruik gedogen niet als noodoplossing voor onvergunbare activiteiten. Het kabinet heeft scherpe voorwaarden vastgesteld voor gedogen in de nota ‘Grenzen aan Gedogen’. Maar we zien dat deze voorwaarden in de praktijk niet worden gehanteerd. Een recent voorbeeld van waar het mis gaat betreft het gedoogbesluit voor de garnalenvisserij.
  • Maak gebruik van een goede cumulatieboekhouding. Neem alle activiteiten mee bij de beoordeling van effecten op de betrokken natuurwaarden. Ook activiteiten die in het verleden zijn vergund hebben vandaag de dag impact. Beoordeel op basis van een goede cumulatieboekhouding of een vergunning uitgegeven kan worden. Dit gebeurt nu niet of onvoldoende.
  • Het ministerie van LNV is systeemverantwoordelijk voor zowel het natuurbeleid als voor het visserijbeleid. Deze belangen staan vaak op gespannen voet. Zorg ervoor dat het natuurbelang beter wordt geborgd. Een goede eerste stap is betere afstemming met Rijkswaterstaat, de verantwoordelijke (natuur)beheerder van de grote wateren.
  • Kies voor zonering van visserijactiviteiten in beschermde gebieden. Dit is een effectieve manier om een betere balans te vinden tussen natuur en visserij. Dit is ook in overeenstemming met de EU-biodiversiteitsstrategie die lidstaten vraagt om 10% van land en zee strikt te beschermen om zo natuurlijke processen in deze gebieden onverstoord hun gang te laten gaan.

Samenwerken aan een duurzame visserij

Met deze maatregelen moet het volgens Vogelbescherming mogelijk zijn de balans tussen natuur en visserij te herstellen. Dit is ook in het belang van de visserijsector.

Alleen met juridisch én ecologisch houdbare vergunningen krijgt de sector weer toekomstperspectief. Niet door maar te blijven vergunnen waardoor uiteindelijk - net zoals dat nu met de landbouw gebeurt - alles op slot komt te zitten. We moeten samenwerken aan een duurzame visserij in Nederland.

Lees hier onze Notitie natuur en visserij.

Gratis app Wadvogels

Miljoenen vogels maken gebruik van het Waddengebied. Maar hoe weet je waar de vogels het best te zien zijn, wanneer het hoogwater is en hoe herken je ze? Onze gratis app Wadvogels lost die problemen in één keer op.

Meer informatie en downloaden

Meehelpen strandbroeders te beschermen?

We zoeken vrijwillige vogelwachten die op verschillende stranden broedvogels beschermen door toezicht te houden en voorlichting te geven aan bezoekers. Ook het helpen bij afzettingen en doen van
waarnemingen is mogelijk.

Meer informatie