Navigatie overslaan
Oosterschelde / Hans Peeters Alle berichten

Natuurorganisaties eisen meer zorgvuldigheid bij planontwikkeling 380 kV-hoogspanningsverbinding

Geplaatst op 14 april 2016

Natuurorganisaties steunen de plannen voor aanleg van een nieuwe 380 kV-verbinding door Zuid-Beveland niet. Zij eisen van TenneT TSO een grotere zorgvuldigheid bij de planvorming van de landschapsdominerende elektriciteitsmasten. De organisaties vinden dat bij de huidige plannen nut en noodzaak van de geplande 380 kV-hoogspanningslijn door Zeeland onvoldoende is aangetoond. Ook missen de organisaties onderzoek naar alternatieven zoals een (gedeeltelijk) ondergrondse hoogspanningsverbinding én vinden zij dat de effecten op de Zeeuwse natuur niet goed zijn onderzocht.

 

‘Transparante, cijfermatig onderbouwde uitleg ontbreekt’ zo schrijven de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie), Het Zeeuwse Landschap, Vogelbescherming Nederland en Vereniging Natuurmonumenten in een reactie op het ontwerp-inpassingsplan Zuid-West 380 kV West. Volgens de organisaties zijn de omstandigheden in Zeeland zodanig veranderd dat een goed onderzoek naar nut en noodzaak van een compleet nieuw 380 kV-net nodig is. Zo is de realisatie van de geplande 380 kV-verbinding mede gebaseerd op de Visie2030 van TenneT TSO uit 2010, waarbij werd uitgegaan van een tweede kerncentrale in Zeeland en waarbij de kolencentrale niet ter discussie stond.

Als de plannen doorgaan, worden er nieuwe (70 meter hoge) masten geplaatst van Borssele naar Rilland. Deze hoge masten gaan het Zeeuwse landschap sterk domineren en vormen een risico voor de gezondheid van omwonenden. Daarnaast wordt de Zeeuwse natuur verder aangetast door de geplande 380 kV-verbinding. De verbinding komt immers in en vlak langs het open landschap van het Nationaal Park Oosterschelde en doorkruist de natuurgebieden Vlaakse, Yerseke- en Kapelse Moer, de Poel en het Sloebos. Kwetsbare weidevogel- en ganzenfoerageergebieden verliezen hierdoor hun functie of worden sterk aangetast. Ook vormen de kabels een gevaar voor diverse kwetsbare vogelsoorten: door botsing met de kabels komen vogels met regelmaat om het leven. Er lijkt geen uitgewerkt plan te zijn om bij aanleg het verlies aan landschaps- en natuurwaarden te compenseren.

Mochten netbeheerder TenneT TSO en het Ministerie van Economische Zaken alsnog nut en noodzaak kunnen aantonen, dan zijn de natuurorganisaties van mening dat het tracé (gedeeltelijk) ondergronds zou moeten kunnen. De natuurorganisaties dringen aan op een zorgvuldigere handelswijze van TenneT TSO én van het Ministerie van EZ omdat de provincie Zeeland komende decennia veel hinder gaat ondervinden van de hoogspanningsverbinding als de huidige plannen worden doorgezet.