Navigatie overslaan
Alle berichten

Natuur ondergeschoven kindje bij Rutte 2

Geplaatst op 17 september 2014

Herstel van natuur blijft een ondergeschoven kindje bij het kabinet Rutte 2, zo blijkt uit de Miljoenennota en Troonrede. De Troonrede noch de Miljoenennota besteden ook maar enige aandacht aan natuur, terwijl de urgentie voor een goed natuurbeleid onverminderd groot is.

Kans voor verduurzaming landbouw

Het Planbureau voor de Leefomgeving constateerde  vorige week in de Balans voor de Leefomgeving dat voor de milieudruk op natuur een fundamentele beleidsherziening nodig is. Maar het kabinet geeft niet thuis op dit punt. Wel wil het economische groei onder andere door een duurzame landbouw en visserij. Dat klinkt mooi maar dat moet nu concreet waar gemaakt worden en daarbij zal behoud van biodiversiteit plek moeten krijgen.
Want juist in het landelijk gebied gaat de natuur nog steeds achteruit met als meest zichtbare symbool de weidevogels. Met het opheffen van de melkquota per 2015 dreigt de intensivering van de melkveehouderij alleen nog maar toe te nemen. Vogelbescherming Nederland roept de overheid daarom op om verduurzaming van de landbouw ambitieus aan te pakken.

Deltaprogramma

Met de begrotingstukken kwam op Prinsjesdag  ook het deltaprogramma uit. De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, waar Vogelbescherming met andere natuurorganisaties deel van uitmaakt, vindt het programma te onevenwichtig. Te veel wordt ingezet op dijkversterking en onvoldoende op rivierverruiming. De natuurorganisaties zien grote mogelijkheden om deze balans te verbeteren door het verbinden van watermaatregelen met natuur, recreatie en ruimtelijke kwaliteit. Dat leidt tot effectieve oplossingen die flexibel en duurzaam zijn, mooi en meestal goedkoper. Zie ook: www.klimaatbuffers.nl.