Navigatie overslaan
Adrie Hottinga / Fred van Diem Alle berichten

Adrie Hottinga telt vogels en molens

Geplaatst op 12 april 2021

Adrie Hottinga staat dichtbij de natuur. Hij werkte veertig jaar bij Staatsbosbeheer, hoort bij een vogelwerkgroep en is vogelteller voor Sovon. Ook voor het behoud en de bescherming van het landschap zet hij zich in. Zo zit hij in de Raad van Toezicht van Stichting Landschapsbeheer in de provincie Gelderland. En nu praat hij als lid van de klankbordgroep mee over de ontwikkelingen binnen de Regionale Energie Strategie. En daar valt nog veel te bespreken.
Adrie Hottinga / Fred van Diem Adrie Hottinga / Fred van Diem

Naam:  Adrie Hottinga (69)

Plaats:  Vorchten

Vrijwilliger:  Onder andere vogelteller voor Sovon

RES-regio:  Noordoost Veluwe

1. Wat speelt er in jouw gebied?

Heel veel dingen. Maar de meest zorgelijke ontwikkeling is wel dat er wordt gesproken over de afwaardering van weidevogelgebieden, met name de rustgebieden voor ganzen. Dit alvast vooruitlopend op het creëren van ruimte voor wind- en zonneparken in het kader van de Regionale Energie Strategie. Maar ook andere vogels en vleermuizen lopen risico. De aanwezigheid van wespendieven sluit het plaatsen van molens op de Veluwe uit, maar ik woon zelf aan de IJssel en zie ze ook geregeld hier. Dataloggers onderbouwen dat. Verder komen hier zeearenden, visarenden, bruine kiekendieven en rode wouwen voor en ook die zijn gevoelig voor verstoringen door windmolens. Vanuit de KNNV-vogelwerkgroep vragen we waarnemingen zoveel mogelijk te melden, ook die van andere soorten. Zo kunnen we eventuele bezwaren voor vogelgevoelige locaties onderbouwen.

Bruine kiekendief / Shutterstock Bruine kiekendief / Shutterstock

2. Welke actie heb je ondernomen?

Ten eerste hebben we als klankbordgroep aangedrongen op uitgebreider onderzoek. Zo willen we bijvoorbeeld in beeld brengen hoe de watervogels vanuit de Randmeren migreren. Ook hebben we een zienswijze ingediend bij de gemeenten, toen bleek dat er al gebieden op de Veluwe werden aangewezen. Wij wezen erop dat er nog geen provinciale omgevingsverordening is vastgesteld. Verder houden we vooral een vinger aan de pols. Dat doe ik door de bestuurlijke informatie van de provincie en gemeenten te bestuderen. De nieuwsbrief van de Natuur en Milieu Federatie is ook informatief. Zodra er bijvoorbeeld bestemmingen veranderen, grijpen we in. Ik kijk overigens niet alleen naar wat er gebeurt in mijn eigen gebied. Plannen in het aangrenzende Salland, aan de andere kant van de IJssel, zijn net zo relevant. Dat vind ik ook het probleem van deze regionale aanpak. Het land is opgeknipt in dertig RES-gebieden. Al die gebieden volgen een eigen pad. Dat kan alleen maar leiden tot verrommeling van het landschap en versnippering van natuur. Ook heeft dit gevolgen voor het maken van afwegingen voor de bescherming van Natura 2000 gebieden.

Windmolen / Pixabay Windmolen / Pixabay

3. Wat is je doel?

Wind- en zonne-energie zijn zeker nodig voor een groene toekomst, maar ik hoop wel dat er een zorgvuldige afweging wordt gemaakt voor er wordt overgegaan tot plaatsing. Mijn geluk is dat de Veluwe en de uiterwaarden van de IJssel behoorlijk goed beschermd zijn. Dat stelt gerust. Maar als er straks allerlei wind- en zonneparken worden aangelegd in het boerenland, heeft dat ook impact op het landschap en wellicht op de vogels die daar deel van uitmaken.  De provincie Gelderland wil de komende drie jaar onderzoek doen naar de vliegbewegingen van de wespendief in een gebied tot acht kilometer van de Veluwe. Dat onderzoek zouden wij graag uitgebreid zien naar zeearend, visarend, bruine kiekendief, rode wouw en vleermuizen. Ik hoop dat de gegevens richting kunnen geven voor een goede bestuurlijke afweging voor de invulling van wind- en zonne-energie.

Adrie Hottinga / Fred van Diem Adrie Hottinga / Fred van Diem

4. Heb je tips voor mensen als ze ook in actie willen komen?

Sluit je aan bij je lokale natuur en milieugroeperingen, zoals de Natuur en Milieu Federatie in je provincie en zoek contact met de agrarische natuurvereniging. Die laatste heeft vaak een link naar de provincie. Verder moet je je input goed regelen. Kennis van wat er speelt is een solide ondergrond om in actie te komen.

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen