Navigatie overslaan
Witwangstern / Elwin van der Kolk

Witwangstern

Whiskered Tern, Chlidonias hybrida - Sterns (Sternidae)

De witwangstern is in Nederland de zeldzaamste van de drie soorten moerassterns. In tegenstelling tot de witvleugelstern lijkt de witwangstern niet op een zwarte stern, maar meer op een visdief. Grootste verschil met de visdief is de opvallende donkergrijze buik en de korte, grijze staart. Broedt de laatste jaren geregeld in Nederland.

Witwangstern / Agami

Herkenning

Compacte moerasstern met vrij krachtige snavel, brede vleugels en ondiep gevorkte staart. Adulte vogels in zomerkleed hebben een donkergrijze borst en buik die contrasteren met de witte wangen en lichte ondervleugels. Op afstand van visdief te onderscheiden aan de geheel grijze bovenzijde (ook stuit en staart). Adulte vogels in winterkleed hebben een fijn zwartgestreepte achterkruin en een donkere vlek achter het oog. De krachtige snavel is dan zwart in plaats van rood. Een zijborstvlek ontbreekt (zwarte stern heeft die wel) en de bovenvleugel is egaal lichtgrijs. Onvolwassen vogels zijn op de rug donker gevlekt met een geelbruine tint.

Geluid

Meestgebruikte roep is een korte, schorre en droge kreet.


23-29 cm, spanwijdte 64-70 cm

Deze soort lijkt op:

Winkeloverzicht

Vogelbescherming-optiek en andere topmerken

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons ruime assortiment in onze webshop

Leefwijze

Broeden

Broedt van mei - juni in kolonies van 10 tot 100 paar. Heeft één nest met 2-3 eieren. Broedduur 18-21 dagen. Bouwt nest vaak drijvend op waterplanten of in oevervegetatie. Kan een futennest gebruiken. De jongen verlaten direct het nest en zijn vliegvlug met 21-26 dagen. Ze krijgen nog 2-3 weken van beide ouders te eten.

Leefgebied

Nestelt in stilstaand zoet of brak water met oevervegetatie en drijvende planten, ook in overstroomde uiterwaarden. Witwangsterns zijn te vinden in natte gebieden met een voorkeur voor zoetwatermoerassen, maar zijn ook aan te treffen bij meren en rivieren en bij kunstmatige wateren zoals visvijvers, waterzuiveringen en reservoirs.

Voedsel

Witwangsterns eten insecten en andere kleine in het water levende organismen zoals kikkers en visjes. Net als de andere zoetwatersterns pikken ze hun prooi vaak zonder te duiken vanaf het wateroppervlak. Insecten zoals libellen en juffers vangen ze ook in de lucht.

Vogeltrek

De witwangsterns uit West-Europa trekken in het najaar langs de kust naar Zuid-Europa en West-Afrika. De vogels uit Oost-Europa overwinteren in de Nijldelta, Oost- en Zuid-Afrika en trekken ook langs de kust. Dat gebeurt vanaf juli tot in november. In het voorjaar gaat het de andere kant op, vanaf april tot in juni.

MijnVogelvinder blauwborst

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

Verspreiding en aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

In Nederland broedt de soort de laatste jaren geregeld in de provincie Groningen, in nieuwe natuurgebieden, met maximaal enkele tientallen paren. De populaties rond de Middellandse Zee zijn afgelopen eeuw afgenomen en die trend zet nog steeds door, moerasgebied aldaar neemt in oppervlakte af. Witwangsterns zijn opportunistische vogels. Het broedsucces hangt af of ze geschikt broedhabitat vinden, waardoor de aantallen verschillen van jaar tot jaar en trends lastig zijn vast te stellen.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 34 (in 2023)
Geschat maximum aantal overwinteraars aantal onbekend
Doortrekkers 1-100 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Bij het Zuiderlaardermeer broeden sinds 2012 geregeld witwangsterns.

In Europa

Witwangsterns komen verspreid in Europa voor, vooral in Zuid -en Oost-Europa. In rivierdelta's, zoals die van de Donau, zijn de belangrijkste broedkolonies te vinden. In Nederland onregelmatig broedend, vanaf 2012 jaarlijks bij het Zuidlaardermeer.

Meer informatie


Bescherming

De witwangstern staat op Europees niveau niet te boek als bedreigd, al zijn er niet altijd voldoende gegevens en fluctueren populaties. In een aantal landen gaat de soort duidelijk vooruit. In Nederland profiteert de witwangstern van nieuw aangelegde natuur zoals bij het Zuidlaardermeer in Groningen.

Wat wij doen

Vogelbescherming stimueert de ontwikkeling van natte natuurgebieden. Zowel in het Waddengebied, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta als via de zogeheten klimaatbuffers: waterbergingsplekken die overstromingen moeten voorkomen en die tegelijk fungeren als 'nieuwe natuur'. Het Zuidlaardermeer in Groningen, waar recentelijk witwangsterns in Nederland hebben gebroed, is een voorbeeld van zo'n klimaatbuffer. WetlandWachten van Vogelbescherming zetten zich in voor de bescherming van de belangrijkste wetlands in Nederland.

Wat kun jij doen

 De ontwikkeling van grootschalige, natte natuurgebieden is gunstig voor veel soorten moerasvogels, waaronder de witwangstern.

 

Meer weten?

Actuele berichten


Wet- en regelgeving

De witwangstern is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn witwangsterns beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de witwangsterns wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal