Navigatie overslaan
Stormvogeltje / Elwin van der Kolk

Stormvogeltje

British Storm Petrel, Hydrobates pelagicus - Noordelijke stormvogeltjes (Hydrobatidae)

Stormvogeltjes zijn zeldzame vogels voor de Nederlandse kust. Het is een kleine zeevogel, niet groter dan een spreeuw, die het grootste deel van zijn leven op zee verblijft. Broedt in holen op eilanden, de broedgebied worden pas 's nachts opgezocht. Het stormvogeltje is overwegend zwart met een witte stuit en watertrappelt net boven het wateroppervlak op zoek naar voedsel.

Stormvogeltje / Agami

Herkenning

Vliegt heel laag in een rechtlijnige vlucht vlinderachtig over het golvende water en soms even watertrappelend net boven het water om voedsel op te pikken van het wateroppervlak. Zwarte vogel met witte stuit en witte vleugelbaan op de ondervleugel. De vleugelbaan is het beste kenmerk om de soort te onderscheiden van het vaal stormvogeltje. Dun snaveltje, op afstand priemvormig, maar van dichtbij met twee neusbuisjes bovenop.

Geluid

Op zee zwijgzaam. Op nest 's nachts een ratelend geborrel en kipachtige geluiden.


14-18 cm, spanwijdte 36-39 cm

Deze soort lijkt op:

Vogelbescherming Optiek

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat u zelf kunt vergelijken en uw keuze op uw gemak kunt maken. Én u steunt het werk van Vogelbescherming.

Bekijk Vogelbescherming Optiek

Leefwijze

Broeden

Broedt van mei-augustus, meestal tussen midden juni-midden juli. Heeft één legsel met 1 ei. Als het nest mislukt, volgt soms een vervangend legsel. Broedduur 38-50 dagen. Broedt in grote kolonies, soms gemengd met andere soorten zoals papegaaiduikers. Ze broeden in holen en rotsspleten. Op basis van de hoeveelheid voedsel is het jong vliegvlug na 56-86 dagen.

Leefgebied

Broedt op berghellingen, in holen en rotsspleten aan de kust, vaak op eilanden. De rest van het seizoen gebonden aan open zee, aan de kust alleen tijdens of na storm.

Voedsel

Hoofdzakelijk kleine visjes, kreeftachtigen en andere kleine zeeorganismen. Pikt voedsel meestal van de oppervlakte. Vaak rond foeragerende walvissen te vinden.

Vogeltrek

Verblijft na broedseizoen op zee, maar kan zowel in wijde omgeving blijven als zuidelijk wegtrekken. Ondersoort melitensis van de Middellandse Zee blijft waarschijnlijk in de Middellandse Zee. Trekt in maart - april weer terug. In Nederland vanaf oktober zelden te zien bij harde aanlandige storm uit het noordwesten, tot in januari - februari.


Verspreiding en aantal

doortrekker in uiterst klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Zowel het aantal stormvogeltjes in Nederland als in de broedgebieden lijkt stabiel te zijn.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 0-2 (in 2013-2015)
Doortrekkers 1-100 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Noordzee, Westkapelle (Zeeland). Kan tijdens stormen langs de kust te zien zijn.

In Europa

Broedvogel van een groot aantal kleine eilanden in de Atlantische Oceaan. Leeft hoofdzakelijk in het West-Palearctisch gebied. In de Middellandse Zee komt de (onder)soort mediterraan stormvogeltje voor, die broedt op de westelijke eilanden, hierbuiten ook gezien wordt in de oostelijke Middellandse Zee en waarschijnlijk niet de Middellandse Zee verlaat.

Meer informatie


Bescherming

Het stormvogeltje geldt op Europees niveau niet als bedreigd. Een bedreiging voor de soort vormen invasieve predatoren zoals door mensen geïntroduceerde ratten en katten. Stormvogeltjes hebben ook te lijden onder predatie van jagers (de vogels) en grotere meeuwen.


Wet- en regelgeving

Het stormvogeltje is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn stormvogeltjes beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van het stormvogeltje is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming. De soort komt slechts in beperkte mate in Nederland voor.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal