Navigatie overslaan
Sneeuwgans / Elwin van der Kolk

Sneeuwgans

Snow Goose, Anser caerulescens - Eenden (Anatidae)

Een van de talrijkst broedende ganzen van Amerika en Noordoost-Azië. De vogels die in Nederland gezien worden, kunnen hiervandaan afkomstig zijn, maar ook van ontsnapte (gemengde) broedparen uit parken etc. die meevliegen met noordelijker broedende wilde ganzen.

Sneeuwgans / Agami

Herkenning

Lijkt in eerste instantie onmiskenbaar, maar enkele alternatieven mogelijk: let allereerst op verschil met zeldzamere Ross' gans (sneeuwgans is groter, met langere snavel en zwarte snijrand op snavel), maar pas ook op voor hybrides met grauwe gans en 'boerenganzen': een zuivere sneeuwgans heeft een roze snavel en poten, en zwarte handpennen. Naast witte vorm ook nog donkere vorm ('blauwe sneeuwgans') met alleen witte kop; rest van het lichaam is blauwgrijs en bruingrijs.

Geluid

Twee verschillende roepen, één een redelijk standaard ganzen-gakgeluid, ander een hoog, piepend "wu-iek".


65-75 cm, spanwijdte 133-156 cm

Deze soort lijkt op:

Vogelvriendelijke Zuivelwijzer

Weidevogels horen net zo bij Nederland als koeien. En zonder boeren geen weidevogels. Toch gaan ze niet automatisch samen: als wij niet bewust kiezen voor producten van boeren die keihard hun best doen voor vogels en landschap, raken we onze grutto en veldleeuwerik kwijt. Door bewust te kiezen voor vogelvriendelijke zuivel draag je bij aan een toekomst met rijke weides vol vogels!

Meer over de zuivelwijzer

Grutto / Kevin van den Hoven - Fotogalerij

Leefwijze

Broeden

Broedt vanaf juni. Heeft één legsel met doorgaans 4-5 eieren. Broedduur 23-25 dagen. Koloniebroedvogel. Start met broeden op de toendra in oorspronkelijk broedgebied zo snel als de sneeuw er verdwijnt. Nest is een ondiepte op de grond bekleed met mos en gras. Vrouwtje kiest de plek, maakt het nest en broedt de eieren uit, het mannetje bewaakt haar. Als de jongen uitkomen, verlaten ze binnen 24 uur het nest, maar zijn pas vliegvlug na 40-50 dagen.

Leefgebied

In Nederland te vinden op en rond weilanden, uiterwaarden, doorgaans in de buurt van water, in de buurt van de kust. In het broedgebied in kolonies in Canada en Alaska op stenige toendra.

Voedsel

Graseter. In principe een variëteit aan vegetatie wat op weilanden groeit. In de winter ook overblijfselen van graan, groentes, mais en dergelijke op akkers.

Vogeltrek

Een van de talrijkste ganzen in Amerika, die midden over het continent trekken in grote groepen. Overwintert in de zuidelijke helft van de Verenigde Staten van oktober tot maart.

MijnVogelvinder blauwborst

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt u welke soorten u tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar u op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

Verspreiding en aantal

wintergast en jaargast in uiterst klein tot klein aantal | jaarrond aanwezig

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

De kleine aantallen vogels die in Nederland worden gezien, zullen voor een groot deel zijn ontsnapt uit waterwildcollecties, en meevliegen met andere ganzen. Overigens toont een ringaflezing aan dat ook wilde vogels uit Noord-Amerika incidenteel kunnen opduiken.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 0 (in 2022)
Geschat maximum aantal overwinteraars 90-110 (in 2013-2015)
Doortrekkers 1-100 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Nationaal Park Lauwersmeer, met veel geluk te zien in de trektijd. Kijk goed in grote groepen ganzen in Friesland.

In Europa

Nagenoeg alle sneeuwganzen die in (Noordwest-)Europa worden gezien, zijn afkomstig uit waterwildcollecties.

Meer informatie


Bescherming

Internationale populatie geldt niet als bedreigd. In Noord-Amerika nemen de aantallen toe.

Wat wij doen

Vogelbescherming monitort de toename van exoten, wereldwijd een van de meest bedreigende factoren in het verdwijnen van de biodiversiteit. Zie ons standpunt over exoten.

Slimme Vogels / Rene Faber

Magazine 'Slimme Vogels'

Veel boeren hebben een groot hart voor natuur. Zij zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en vogels. In dit magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij dat doen, een rendabel bedrijf combineren met de zorg voor natuur. Hopelijk inspireren zij met hun verhalen ook andere boeren!

Bestel de gratis PDF

Wet- en regelgeving

De sneeuwgans is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn sneeuwganzen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de sneeuwgans wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal