Navigatie overslaan
Blonde ruiter / Elwin van der Kolk

Blonde ruiter

Buff-breasted Sandpiper, Calidris subruficollis - Strandlopers (Scolopacidae)

De blonde ruiter is een zeldzame soort die af en toe verdwaalt vanuit Amerika. Hij is een slag kleiner dan de meeste andere ruiters, nog kleiner dan een bosruiter. Hoort formeel gezien bij de strandlopers. Hij heeft een prachtig baltsritueel dat in Nederland soms te zien is bij vogels in het voorjaar, waarbij het mannetje de vleugels gespreid omhoog houdt, de kop naar achteren gooit, en op die manier zo veel mogelijk vrouwtjes probeert het hof te maken.

Blonde ruiter / Agami - Vincent Legrand

Herkenning

Formaat van een kleine ruiter of een bonte strandloper. Doet qua gedrag meer aan een (actieve) ruiter denken. Lijkt erg op jonge kemphaan door blonde uiterlijk, maar heeft een korte, rechte snavel, lichte oogring, ronde vlekjes op de zijborst en lange handpenprojectie, en in vlucht geen vleugelstreep of witte stuitvlekken zoals kemphaan.

Geluid

Doorgaans zwijgzaam; soms een schel "tret".


18-20 cm, spanwijdte 43-47 cm

Deze soort lijkt op:

Cursus Vogels in Nederland

In deze gratis online vogelcursus voor beginners leer je in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten. Veel plezier!

Camilla Dreef & Nico de Haan

Schrijf je in

Nico de Haan en Camilla Dreef

Leefwijze

Broeden

Eigleg van begin tot eind juni. Heeft één legsel met 3-4 eieren. Broedduur 23-25 dagen. Eieren liggen in nat, mossig nest. Mannetjes houden zich niet bezig met nestactiviteiten. Na 16-20 dagen jongen vliegvlug. Door predatie kan de helft van de nesten verloren gaan.

Leefgebied

Tijdens trek op allerlei velden met lage begroeiing, zoals weides, golfterreinen, vliegvelden, omgeploegde akkers en ondergelopen bollenvelden. Broedt in hoog arctisch gebied op zanderige toendra, of soms op natte weides met riet en gras.

Voedsel

Weinig over bekend; tijdens de trek bestaat het dieet voornamelijk uit ongewervelden, met name kevers en vliegen, maar ook spinnen en kreeftjes. Foerageert heel snel kriskras heen en weer lopend.

Vogeltrek

Trekt al vanaf augustus richting Zuid-Amerika, dwars over Noord-Amerika heen in een breed front. Overwintert vanaf half september in Argentinië, Uruguay, Paraguay en het zuiden van Brazilië.


Verspreiding en aantal

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Zeldzaam in nazomer/najaar op bollenvelden langs de kust, op kortgemaaide weilanden met andere waadvogels of op plas-dras- en slikgebieden.

In Europa

In geheel Europa een dwaalgast, maar met name in Brittannië, Frankrijk en Nederland één van de meest algemene Amerikaanse soorten.

Meer informatie


Bescherming

Door bejaging gaat de soort flink achteruit en is hij internationaal bestempeld als bedreigd (status: 'Near-threatened'). Desalniettemin is de soort in West-Europa de laatste jaren steeds algemener geworden, in Nederland zelfs in zulke mate dat hij niet zeldzaam genoeg meer is om beoordeeld te worden door de landelijke dwaalgastencommissie (CDNA).

Meer weten?

Actuele berichten

Kwade Hoek / Agami - Jacques avn der Neut

Wadden-fan?

Wandelen door de natuur, op vogelkijktocht met de kinderen of wegdromen bij de zonsondergang... Ga je voor rust, natuur, kinderen of actief? Inspiratie voor activiteiten vind je via onze Waddenwebsite.

Beleef de waddennatuur

Wet- en regelgeving

De blonde ruiter is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn blonde ruiters beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de blonde ruiter wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal