Navigatie overslaan
Beflijster / Elwin van der Kolk

Beflijster

Ring Ouzel, Turdus torquatus - Lijsters (Turdidae)

De beflijster is een schaarse doortrekker, die sterk op een merel lijkt, maar met witte borstband. De broedgebieden liggen in Scandinavië, Schotland, Wales en berggebieden in Zuid- en Centraal-Europa. De grootste kans om een beflijster te zien, is tijdens de voorjaarstrek; dan verblijven honderden vogels op de Waddeneilanden en elders in het land, meestal in kleine groepjes. Beflijsters houden zich ook op in groepen van andere doortrekkende lijsterachtigen, zoals koperwieken en kramsvogels.

Beflijster / Agami

Herkenning

Zwart verenkleed met een witte halvemaanvormige band. De vleugelveren hebben lichte randen, zodat beflijsters in vlucht een lichtere vleugel hebben dan merels. Onvolwassen vogels hebben een veel minder duidelijke witte bef. Vrouw en man lijken op elkaar, maar man is wat zwarter en de witte bef is duidelijker. De witte bef is nauwelijks zichtbaar bij eerste winter man en nog minder bij eerste winter vrouw. Snavel van adulte vogels is geel met donkere punt. De beflijster heeft geen gele oogring zoals de adulte merel.

Geluid

Harde, tikkende roep, lager dan merel. Ook kramsvogelachtige geluiden. Zang in Nederland zelden te horen, eenvoudig en lijsterachtig.


23-24 cm, spanwijdte 35 cm

Deze soort lijkt op:

Vogelbescherming Optiek

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

Bekijk onze optiek

Leefwijze

Broeden

In Nederland is nog nooit een zeker broedgeval vastgesteld. In het Scandinavisch broedgebied broeden ze vanaf begin mei. Meestal 4-5 eieren en één legsel (soms twee als het eerste mislukt). Het nest wordt op de grond gemaakt, bij voorkeur onder een overhangend stuk steen. Broedduur 13-14 dagen. Jongen vliegen na 14-16 dagen uit.

Leefgebied

Op doortrek kunnen beflijsters aangetroffen worden in allerlei graslanden, bosranden, heide en duinen, met voldoende beschutting. Hier houden zich veel bodemdieren op, waar de beflijster van profiteert. Zelden in parken en tuinen. Beflijsters zijn broedvogels van bergachtige gebieden en natte heiden, meestal erg rotsachtig en met een zeer spaarzame begroeiing.

Voedsel

Voornamelijk ongewervelde bodemdieren, onder meer regenwormen, kevers, vliegenlarven, spinnen en oorwurmen. In de herfst en winter ook bessen.

Vogeltrek

Tussen eind maart en mei trekken beflijsters door Nederland, vanuit het Middellandse Zeegebied en Noord-Afrika trekken ze naar Noorwegen en Groot Brittannië en zijn dan pleisterend te zien in kleine groepjes. Ze trekken meer westelijk in het voorjaar. Najaarstrek in omgekeerde richting loopt van half september tot begin november, maar is minder goed waarneembaar. Beflijsters houden zich ook op in groepen van andere doortrekkende lijsterachtigen, zoals koperwieken en kramsvogels.


Verspreiding en aantal

doortrekker in vrij klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Over trends zijn onvoldoende gegevens beschikbaar.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 0 (in 2022)
Geschat maximum aantal overwinteraars 1-5 (in 2013-2015)
Doortrekkers 2000-10.000 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Groepjes tot enkele tientallen beflijsters zoeken wat schralere graslanden in vooral de kuststrook en binnenlandse heidevelden op. Vaak zijn de vogels jaarlijks op dezelfde plekken te vinden.

In Europa

De belangrijkste broedgebieden van de beflijsters liggen in Noorwegen, delen van Schotland en Engeland, in de Alpenlanden en de Balkan. In grote delen van West- en Midden-Europa wordt de soort als trekvogel waargenomen.

Meer informatie


Bescherming

De beflijster komt in bergachtige gebieden verspreid over Europa voor. De soort geldt niet als bedreigd. Maar in vooral Frankrijk is de beflijster slachtoffer van jacht.


Wet- en regelgeving

De beflijster is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn beflijsters beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de beflijster wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate op doortrek in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal