Staartmees

Long-tailed Tit, Aegithalos caudatus - Staartmezen (Aegithalidae)

Staartmezen zijn zeer sociaal. Vooral buiten het broedseizoen leven deze geliefde bolletjes-met-staart-vogels in kleine groepen. Dwarrelend door twijgen en bomen roepen ze voortdurend naar elkaar. Blijft een lid van de groep ergens hangen, dan wordt er gewacht tot de achterblijver weer bij is.

Herkenning

Staartmezen zijn sociale vogels die buiten het broedgebied altijd in groepjes leven. Zij hebben lichte onderdelen en witte kop met brede zwarte zijkruinstrepen die samenkomen op de donkere rug. Opvallend donkere maar vooral lange staart (langer dan het lijf). De aanzet van de vleugels is roodbruin van kleur. Regelmatig worden in Nederland witkopstaartmezen waargenomen uit Scandinavië en Oost-Europa. In 2010/2011 vond er een invasie plaats van deze ondersoort. Verwarrend kan zijn dat er ook staartmezen met een behoorlijke witte kop, 'witkoppige' staartmezen dus.

Geluid

Hoge, korte, scherpe en tsjirpende geluiden.


13-15 cm, inclusief 7-9 cm staart


Deze soort lijkt op:

Nationale Tuinvogeltelling 2017: doet u mee?

Zaterdag 28 en zondag 29 januari 2017 is het zover: de Nationale Tuinvogeltelling. Met maar een half uurtje tellen draagt u bij aan het grootste publieksonderzoek naar Nederlandse vogels. Geef uw telling door via www.tuinvogeltelling.nl .

Tel ook mee op 28 of 29 januari

Leefwijze

Broeden

Broedt van eind maart tot in mei. Heeft één legsel, met meestal 8-12 eieren. Broedduur 12-14 dagen. Staartmezen maken een prachtig bolvormig nest van korstmossen, dat wordt gemaakt in dichte struwelen. De jongen zitten 18-19 dagen op het nest. Na uitvliegen worden ze zeker nog 2 weken gevoerd.

Leefgebied

Staartmezen komen vrij algemeen tot broeden in bossen, parken, landgoederen en tuinen. Voorwaarde is de aanwezigheid van voldoende bomen en struiken, waar ze ook hun voedsel verzamelen. Dit doen zij tot op de allerdunste twijgen.

Voedsel

Op het menu staan allerlei hele kleine insecten, rupsen en in de wintermaanden zaden die zij vinden op de dunste uiteindes van takken.

Vogeltrek

Staartmezen zijn standvogels, er is geen seizoenstrek. Zij blijven altijd in de buurt van de plaats waar ze ter wereld zijn gekomen, in de winter zwerven zij hier tot op enkele kilometers afstand omheen.

Word actielid en ontvang een speciaal vogeltelpakket

Voor maar € 7,50 bent u een half jaar lang actielid van Vogelbescherming Nederland. U ontvangt 2x het prachtige blad Vogels, u krijgt 10% korting in onze webwinkel en onze winkel in Zeist en u ontvangt een mooi vogeltelpakket om u te helpen bij de Nationale Tuinvogeltelling op 28 en 29 januari. Het actielidmaatschap stopt vanzelf na zes maanden, dus wat houdt u tegen?

Word actielid en ontvang het vogeltelpakket

Verspreiding en aantal

talrijke broedvogel | jaarrond aanwezig

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

In de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw profiteerden staartmezen van bosuitbreiding in het westen van het land. In de jaren '90 daalde de broedvogelstand van deze soort, waarna deze rond een lagere stand is blijven schommelen.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 30.000-40.000 (in 1998-2000)
Geschat maximum aantal overwinteraars/doortrekkers groot aantal

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Meer waarnemingen op Waarneming.nl

Kijktip

In meeste parken en bossen te vinden. Let op tsjirpende roep. Vaak met mezen, boomkruipers en goudhaantjes.

In Europa

Slechts in het hoge, arctische noorden broeden geen staartmezen door het ontbreken van bossen.

Meer informatie


Bescherming

Na een eerdere toename is het aantal broedgevallen weer gedaald. De oorzaak van deze afname is niet bekend.

Wat wij doen

Vogelbescherming stimuleert het vogelvriendelijk inrichten van tuinen en parken. Voor de staartmees betekent dit het beschikbaar maken van bomen en struiken waar zij hun voedsel en nestgelegenheid kunnen vinden. Vooral in westelijk Nederland vormen tuinen een belangrijk deel van het leefgebied. Voor het vogelvriendelijk maken van tuinen onderhouden wij een netwerk van Tuinvogelconsulenten die een advies op maat kunnen geven.

Wat kunt u doen

Vetbollen zijn het lievelingskostje van staartmezen in de winter. Als echte kleine-zaadspecialisten peuteren ze met hun kleine puntsnavel de zaden uit het vet. Enkele dichte (stekel)struiken zoals hulst of meidoorn, loofbomen en vooral veel afwisseling tussen open gras en struikgewas voorzien de staartmees van een prima leefgebied.

Meer weten?

Gratis magazine Vogels Dichterbij

Leer de bekendste tuinvogels beter kennen met Vogels Dichterbij. Dit gratis magazine staat boordevol mooie foto’s over vogels kijken en met veel praktische tips over vogels voeren, nestkastjes en vogelvriendelijke tuinen. Bestel Vogels dichterbij meteen en ontvang aantrekkelijke korting op leuke producten

Bestel Vogels Dichterbij

Wet- en regelgeving

De staartmees is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn staartmezen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de staartmees is in Nederland geregeld in de Flora- en faunawet.

Algemene regels

De Flora- en faunawet bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels, waaronder de staartmees. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het doden, verwonden, vangen (artikel 9)
  • het opzettelijk verontrusten (artikel 10)
  • het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen (artikel 11)
  • het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren (artikel 12)
  • het bezit, het vervoer en de handel in de vogels dan wel eieren, nesten of producten daarvan (artikel 13)

Uitzonderingen op de verboden zijn onder strikte voorwaarden mogelijk. Daarvoor is een ontheffing of een vrijstelling nodig.

Bijzondere regels

De Flora- en faunawet biedt gedurende het broedseizoen bescherming in heel Nederland aan de nesten van de staartmees, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te laten zijn. Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal