Oehoe

(Eurasian) Eagle Owl, Bubo bubo - Uilen (Strigidae)

De oehoe is de grootste uil ter wereld en ongeveer twee maal zo groot als de ransuil. Mede door zijn opvallende verschijning was de oehoe altijd een makkelijke prooi voor jagers. De oehoe is door de eeuwen heen sterk vervolgd en daardoor op veel plaatsen verdwenen. Dankzij beschermende maatregelen en herintroductie is een kentering ingetreden. Sinds 1997 broedt deze uil zelfs weer in Nederland.

Herkenning

Door het grote formaat niet te verwarren met andere uilensoorten. Massief lichaam, opvallende, 8 cm lange oorpluimen en grote oranje ogen. Vrouwtje is groter (gem. 67 cm) dan mannetje (gem. 61 cm). Verenkleed van boven roestbruin met donkere vlekken en bandering, van onder lichter roestkleurig met donkere lengtestrepen. Lange, brede vleugels en krachtige, bevederde poten.

Geluid

Zware, bassende roep "hoé-oe….". Vrouwtje roept zachter en hoger. Daarnaast o.a. blaffende roep.


60-75 cm, spanwijdte 160-188 cm


Deze soort lijkt op:

Roofvogels en uilen in Beleef de Lente

De webcams van ‘Beleef de Lente’ van Vogelbescherming staan aan. Meer dan een miljoen unieke bezoekers volgen elk jaar het liefdesleven in 9 vogelnesten. Alles gebeurt live voor de camera’s. Dit jaar zijn de lenzen gericht op de bosuil, kerkuil, steenuil, slechtvalk, ooievaar, gierzwaluw, ijsvogel, koolmees en voor de allereerste keer de blauwe reiger.

Bekijk de vogels van Beleef de Lente

Leefwijze

Broeden

Paarvorming in herfst. Vroege legsels in februari, meestal maart. Legsel 2-3 eieren, soms 4-5. Om de 3-4 dagen een ei. Broedt vanaf eerste ei, jongen komen asynchroon uit. Broedduur: 33-35 dagen. Jongen na 10 weken vliegvlug. Volledige beheersing van de jacht na 3-5 maanden. Nest op richels van bergen of steengroeves, soms oud nest van bijv. roofvogel, incidenteel op de grond. Geschikte nestplaats vele jaren in gebruik.

Leefgebied

Komt dankzij groot aanpassingsvermogen voor in zeer uiteenlopende leefgebieden zoals boreaal naaldwoud, mediterraan gebied met struikgewas, bos- en grassteppen, heuvelland en middengebergte, bij open meren en zelfs zeekusten. Plaatselijk ook in menselijke (stedelijke) omgeving. Leefgebied moet zomer en winter voldoende voedsel bieden. Ook water nabij voor drinken en badderen. Voorts geschikte nestplaatsen met vrije aanvliegroute.

Voedsel

Gevarieerd en ‘opportunistisch’, dat wil zeggen wat plaatselijk in overvloed voorhanden is. Tal van zoogdieren, muizen en ratten veelvuldig, tot zelfs incidenteel een vos. Daarnaast (zee)vogels, zelfs roofvogels en andere uilensoorten, amfibieën, vissen.

Vogeltrek

Volwassen oehoes zijn plaatstrouw en bezetten doorgaans hun hele leven lang hetzelfde territorium. Jonge oehoes zwerven uit zodra ze zelfstandig voedsel kunnen bemachtigen. Sommige onderzoeken wijzen op een vestiging op gemiddeld 80 km van de nestplaats. Er is ook een voorbeeld bekend van vestiging op meer dan 300 km van de nestplaats.


Verspreiding en aantal

uiterst schaarse broedvogel | jaarrond aanwezig

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Eerste vestiging van de oehoe in Nederland in 1997. Populatie oehoes in Nederland neemt langzaam toe, tot ongeveer 20 broedparen in recente jaren.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 21-23 (in 2014)
Geschat maximum aantal overwinteraars/doortrekkers zeldzaam

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Meer waarnemingen op Waarneming.nl

Kijktip

Kijkscherm van kalksteengroeve van Staatsbosbeheer ten oosten van Winterswijk.

In Europa

Grootste aantallen in Noord- en Noordoost-Europa (Noorwegen, Finland, Rusland). Daarnaast kenmerkende soort van het Midden-Europese gebergte. Ontbreekt op IJsland en eilanden van de Middellandse Zee.

Meer informatie


Bescherming

Bescherming van broedgebieden door onder meer periodieke recreatiestop, met name van belang bij grondnesten. Daarnaast van belang leefgebied vrij te houden van gifgebruik voor muizen- en rattenbestrijding. Elektriciteitsmasten en windmolens beveiligen waar oehoes voorkomen vanwege aanvaringsgevaar. Drukke verkeerswegen en prikkeldraad vormen risico’s in leefgebied oehoes.

Wat wij doen

Vogelbescherming ondersteunt geregeld soortwerkgroepen die zich inzetten voor roofvogels en uilen.

Wat kunt u doen

Waarnemingen van oehoes doorgeven aan de Oehoe werkgroep Nederland. Afzien van giftige bestrijdingsmiddelen tegen bijvoorbeeld muizen en ratten, voor wie buiten woont. Vogelbescherming is tegen het houden van uilen door particulieren en tegen roofvogelshows.

Meer weten?

Actuele berichten

Downloads


Wet- en regelgeving

De oehoe is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn oehoes beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de oehoe is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Economische Zaken) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

De Wet natuurbescherming biedt bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van vogels. De nestbescherming geldt voor alle soorten gedurende het broedseizoen en voor een beperkt aantal soorten jaarrond. Nesten van oehoes zijn het gehele jaar beschermd, omdat zij elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. De nesten zijn daarom, voor zover ze niet permanent verlaten zijn, jaarrond beschermd. Er zijn nog geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen als Natura 2000-gebied op grond van hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal