Navigatie overslaan

IJsvogelfonds steunt lokale innovatieve projecten

Vogelbescherming Nederland ondersteunt Vogelwerkgroepen en andere groene vrijwilligers bij het realiseren van goede initiatieven om vogels te beschermen. Want vogels beschermen kunnen wij niet alleen, dat doen we met hulp van mensen met een passie voor vogels. Dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij is in 2011 het IJsvogelfonds opgericht.

Oproep aan vogelwerkgroepen

Vogelbescherming nodigt alle vogelwerkgroepen uit om innovatieve projecten in te dienen bij het IJsvogelfonds. Twee maal per jaar maakt het fonds bekend welke projecten gehonoreerd worden. De eerstvolgende deadline is 15 april 2024. Zie hier voor het reglement (pdf) en deelnameformulier (doc) van het IJsvogelfonds en richtlijnen voor de projectvoorstellen.

Door de toegekende subsidie van het IJsvogelfonds komen we uit de kosten om de oeverzwaluwwand te kunnen realiseren! Het is een prachtig project en we zijn al met 11 vrijwilligers bezig geweest om de wand gereed te krijgen. Er is al een poule opgezet om te voorspellen hoeveel nestgaten er bezet zullen zijn volgend jaar !

Weidevogelboer Murk Nijdam

Toekenningen innovatieve projecten bekend

In april 2022 werd financiële steun uit het IJsvogelfonds aan de volgende innovatieve en inspirerende projecten toegekend:

Zeeuwse Steenuilen met QR-code

Het Zeeuws Steenuilenfonds heeft een folder gemaakt om voorlichting over het pleit van de steenuil in Zeeland. Deze is echter dringend aan vernieuwing toe. De informatie is verouderd en men wil graag ook nieuwe doelgroepen (scholen en jongeren) aanspreken, die als vrijwilliger kunnen worden opgeleid om het fonds te kunnen voortzetten. Een papieren versie, als ook een online versie, waarin een hedendaagse manier van communicatie moet kunnen leiden tot nieuwsgierigheid en aansluiting. Door een QR-code (te laten maken), kan men op de eigen mobiele telefoon de digitale versie meteen downloaden. Dit laatste werkt ook bijzonder goed op festivals en markten. Met een wervende folder kunnen (nieuwe) donateurs en vrijwilligers worden geworven. Door ook een onlineversie te maken, creëren ze een fonds dat via social media aansluiting kan vinden bij een groter publiek en breed kan worden ingezet.
Financiële bijdrage: €2.500,00

Oeverzwaluw- en IJsvogelwand natuurstapsteen

Sinds november 2019 beheert een groep enthousiaste inwoners van Lochem, verenigd in de stichting Marke Lochem, het 2,5 ha groot natuurgebied Stijgoord. De doelstelling van Marke Lochem is om de natuur, het landschap en de biodiversiteit in de gemeente Lochem minimaal in stand te houden, maar het liefst te verbeteren. In het gebied Stijgoord wil Marke Lochem graag een oeverzwaluw- ijsvogelwand aanleggen. De oeverzwaluw en ijsvogel komt niet zo heel veel meer voor in de gemeente Lochem, vanwege het ontbreken van goede nestgelegenheden. Dit gebied, met de Berkel en de retentievijver, lijkt goede mogelijkheden te bieden voor de oeverzwaluw om zich hier te vestigen. Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek gaat er daarom een natuurlijke wand aanleggen met een lengte van ca. 10 meter. Het jaarlijks onderhoud aan de wand zal worden uitgevoerd door vrijwilligers.
Financiële bijdrage: € 2.500,00

Breng de huiszwaluw terug naar Warmond aan de Kaag!

Het is een publiek geheim dat het niet goed gaat met de zwaluwen in Nederland. In Warmond is tot overmaat van ramp een paar jaar geleden een schuur gesloopt. Hierin bevond zich een grote kolonie huiszwaluwen. Via de rechter is afgedwongen dat er alternatieve huisvesting moest komen. Daarom heeft de aannemer een huiszwaluwentil geplaatst. Daar nestelen huiszwaluwen in maar helaas maar een fractie van de huidige kolonie. Daarom gaan vrijwilligers van het Natuur Ontdekkings Centrum Koudenhoor op korte afstand de huisvestingsmogelijkheden vergroten. Het eiland Koudenhoorn bij Warmond is hier uitermate geschikt voor. Het idee is om daarom een identieke til met 18 kunstnesten op dit eiland te plaatsen.     
Financiële bijdrage: € 2.500,00

In oktober 2022 werd financiële steun uit het IJsvogelfonds aan de volgende innovatieve en inspirerende projecten toegekend:

Oeverzwaluwwand Horstermeer

Al tientallen jaren heeft er een grote grondhoop gelegen op het terrein van een transportonderneming te Nederhorst den Berg. Deze grondhoop diende op last van de Gemeente Wijde Meren verwijderd te worden. Echter vanaf 2009 hebben ieder jaar zo’n 250 tot 280 paar oeverzwaluwen in de grondhoop hun broedgelegenheid gevonden. Het project bestaat daarom uit het plaatsen en in gereedheid brengen van een 50 meter lange kunstwand (voorzien van 300 nestgaten) voor oeverzwaluwen, om hiermee de kolonie in stand te houden. Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. zal de lotgevallen van de kolonie vervolgens blijven volgen.
Financiële bijdrage: € 3.000,00

Plasdrassen in de Lange Rekken

Rustgebied voor Boerenlandnatuur De Lange Rekken is twee jaar geleden als natuurcompensatie-verplichting heringericht tot ‘vogelgebied’ met doelstelling akker- en weidevogels, alsmede ganzenopvanggebied. Het vogelgebied heeft een agrarische bestemming met natuurwaarden in ‘Groen/Blauwe Mantel’. Alhoewel het gebied een eigen peilregiem kent met een hoge oppervlaktewaterstand (streefpeil), blijkt dat (door de droge zomers) het voorjaar- en zomerpeil vaak niet gehaald wordt. De bovengrond verdroogt en verhard, waardoor deze ongeschikt wordt voor opvettende en foeragerende trekvogels en pleisterende weidevogels. Door het maaiveldbeperkt te verlagen, kan deze d.m.v. bestaande bemaling in de winter en voorjaar ondiep geïnundeerd worden. De infrastructuur daarvoor is aanwezig, maar alleen een maaiveldverlaging (max.5-15cm) resulteert pas in de gewenste plasdras-situatie. KNNV-afdeling Tilburg (Werkgroep Dongevallei) gaat dit realiseren.
Financiële bijdrage: € 3.000,00

Torenvalk terug in de polder

De Uilenwerkgroep Steenbergen is verleden jaar, naast de uilenbescherming in ons gebied, begonnen met een project voor de torenvalk. Middels subsidie van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Steenbergen zijn er houten palen, nestkasten en materialen aangeschaft om het project vlot te trekken. Inmiddels zijn er in het buitengebied een twintigtal nestkasten geplaats waarvan er dit jaar 8 bezet waren met jonge torenvalken. Het doel van het torenvalkenproject is om de dalende populatie torenvalken in de polders rondom de gemeente Steenbergen tegen te gaan. De activiteiten bestaan voornamelijk uit het controleren van de nestkasten en het bijhouden van het aantal volwassen torenvalken, eieren en jongen. De resultaten worden doorgegeven aan het Brabants Landschap. In het najaar worden de kasten schoongemaakt en voorzien van een laagje verse beukensnippers waarbij een telescoopladder onmisbaar is.
Financiële bijdrage: € 1.367,50

Boek Wormer- en Jisperveld

Het Wormer- en Jisperveld is een open en waterrijk veenpolderlandschap tussen de stedelijke bebouwing van Wormer en Zaanstad en de droogmakerijen de Beemster en Wijde Wormer in. Het gebied kent een eeuwenlange geschiedenis van veenvorming, veenontginning, ontwatering, dijkdoorbraken en inpolderingen. De grote openheid van het Wormer- en Jisperveld is van bijzondere waarde voor bewoners, recreanten én weidevogels. Stichting De Poelboerderij gaat met onze bijdrage het boek ‘Wormer- en Jisperveld’ uitbrengen, waarin geschiedenis en belang van het gebied voor natuur en vogels wordt beschreven.
Financiële bijdrage: € 2.600,00

IJsvogelkijkwand

De vogelkijkwand bij de Poldervaart is destijds gebouwd om verstoring van de nestelende ijsvogels te voorkomen. Vogelaars en fotografen stonden voordat de wand werd gebouwd regelmatig volledig in het zicht van de ijsvogels pal aan de waterkant. Na de bouw van de wand door vrijwilligers van Vogelwerkgroep KNNV Waterweg-Noord heeft de ijsvogel er de afgelopen jaren ongestoord kunnen broeden. Zelfs drie legsels zijn er in 2022 grootgebracht. De ijsvogelwand is momenteel in zeer slechte staat. De kijkgaten zijn vergroot, takken verwijderd en of weg gerot. De kans bestaat dat de ijsvogels in het nieuwe seizoen in 2023 niet meer tot broeden komen. De Vogelwerkgroep gaat de wand herstellen zodat de ijsvogels ongestoord kunnen broeden. Een stalen kijkwand voorkomt verstoring.
Financiële bijdrage: € 2.500,00