Kustzone West-Afrika

Met steun van de leden van Vogelbescherming en MAVA Foundation werkt BirdLife International sinds 2010 hard aan betere natuurbescherming in de kustzone van West-Afrika. Dat is van groot belang voor de Nederlandse natuur. Miljoenen ‘Waddenzee’-vogels overwinteren in dat gebied.

Wat is het Coastal Migratory Birds-programma?

Grote delen van de Afrikaanse westkust moeten het stellen zonder goede natuurbescherming. Om dat te veranderen werkt BirdLife International met steun van Vogelbescherming sinds 2010 aan het Migratory Birds-programma. Dat is niet alleen goed vogels, waarvoor de West-Afrikaanse kustgebieden essentieel zijn, maar ook voor mensen. Overbevissing, slecht geplande infrastructuur en niet-duurzaam landgebruik tasten de kwaliteit van gebieden aan. Ook bewoners ondervinden daar de nadelige gevolgen van.

Het Coastal Migratory Birds-programma versterkt natuurbeschermingsorganisaties en draagt bij aan duurzaam herstel van leefgebieden van vogels, waar ook mensen van profiteren. Het gaat om projecten in Marokko, Mauritanië, Senegal, Gambia, Guinée (Conakry), Guinea-Bissau, Sierra Leone en de Kaap-Verdische eilanden.

Resultaten

Concrete natuurbeschermingsprojecten zijn uitgevoerd om trekvogels te beschermen, samen met natuurorganisaties ter plekke. Een voorbeeld: mangrovebossen zijn hersteld zodat kwetsbare slikplaten worden beschermd. Steltlopers zijn van die slikplaten afhankelijk om voedsel te vinden. Een en ander vond plaats in de cruciale Bijagós Archipel in Guinea-Bissau. Na de Banc d’Arguin het belangrijkste overwinteringsgebied.
Ook zijn er nationale beschermingsplannen opgesteld voor bedreigde soorten in vier Afrikaanse landen. Onder andere voor grutto, kroonkraanvogel en lepelaar. Lokale partners lobbyen bij hun overheden voor implementatie van de plannen.

Onder leiding van Sovon Vogelonderzoek Nederland is de strategie opgesteld om populaties op Flyway-niveau te monitoren; van Noord-Europa tot Zuid-Afrika. In 2014 werd een eerste integrale telling uitgevoerd, de grootste telling ooit langs deze trekweg. Een project dat herhaald zal worden. Dit is belangrijk omdat basale kennis over vogelpopulaties en -bescherming in veel gebieden nog ontbreekt. In dit kader worden ook jonge Afrikaanse onderzoekers getraind.

Er is een visie en actieplan ontwikkeld voor bescherming van trekvogels langs de gehele trekroute. Beide werden gepresenteerd en ondertekend op het internationale Waddenzee-congres in 2014.

De capaciteit van nationale natuurbeschermingsorganisaties is versterkt voor fondswerving en communicatie. Medewerkers zijn gericht getraind. Met resultaat: in totaal hebben Partners zelfstandig honderdduizenden euro’s geworven ter ondersteuning van de uitvoering van hun beschermingsprojecten. Een natuurorganisatie in Mauritanië is door dit project in 2016 toegetreden tot BirdLife.

Samenwerking

Trekvogels waarvoor de Waddenzee een belangrijke stop is – zoals lepelaar en kanoet –, zijn voor het volbrengen van hun jaarlijkse trektochten afhankelijk van een keten van goede doortrek- en overwinteringsgebieden langs de kusten van Europa en Afrika.

De achteruitgang of het verlies van een enkel gebied langs de vogeltrekweg kan grote gevolgen hebben voor de gehele populatie. Zonder internationale samenwerking is het onmogelijk om deze lange-afstandstrekkers te beschermen. Om die reden wordt nauw samengewerkt met het Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI). Dat is een initiatief van de Waddenzee-landen nadat het gebied de status van UNESCO Werelderfgoed had gekregen. Het WSFI werkt ook aan de bescherming van de miljoenen trekvogels buiten de Waddenzee.

Ook werken we in dit kader samen met AEWA – het African-Eurasian Waterbird Agreement – en met het Arctic Migratory Bird Initiative van de Arctische landen. Op die manier draagt Vogelbescherming via het Coastal Migratory Birds-programma bij aan de afstemming van alle initiatieven en halen we gezamenlijk maximaal resultaat.

Herstel de zoutpannen

Duizenden watervogels landen op hun trektocht in zoutpannen van Zuid-Europa en Noord-Afrika. In zilte bekkens vinden ze kleine diertjes, kostbaar voedsel. Veel zoutpannen verdwijnen. Vogelbescherming werkt samen met BirdLife aan het behoud, goed voor vogels én mensen.

Doneer voor herstel zoutpannen

Gratis magazine Vogels Dichterbij

Maak van uw tuin een vogelparadijs. Dit magazine staat boordevol mooie foto’s en praktische tips over vogels voeren, nestkastjes en vogelvriendelijke tuinen

Bestel gratis magazine

Gerelateerde items