Navigatie overslaan
Rosse grutto / Birdphoto Toon alles in de buurt

Vernatting Bantpolder

Vogelbescherming verbetert samen met andere natuurorganisaties de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied. Tegelijk stimuleren we het genieten van vogels zonder ze verstoren. Dat doen we onder de noemer Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen.

In de Friese Bantpolder bij het Lauwersmeer is veilige broedgelegenheid en een hoogwatervluchtplaats gerealiseerd door vernatting en het beheersen van het waterpeil. Scholekster, grutto en tureluur broeden in hoge dichtheden in de Bantpolder. Jaarlijks is er een kolonie kluten aanwezig en regelmatig broeden er pioniersoorten zoals visdief.

Natuurmonumenten wil het gebied duurzaam behouden en de Natura 2000-doelstelling versterken.

In de winter is de Bantpolder een gewilde plek voor ganzen en verderop in de Bantpolder zie je in het voorjaar de weidevogels tekeer gaan.

Samen met

Het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ruim drie miljoen euro van het Waddenfonds. Vogelbescherming realiseerde dit project in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en het Groninger Landschap.

Start

Het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen wordt uitgevoerd van 2013 tot en met 2018. Meer informatie hier.

Locatie

Bantpolder

Helpt u mee?

Het Waddengebied is een van de belangrijkste pleisterplaatsen langs de vogeltrekroute van het noorden naar Afrika. Trekvogelbescherming is pas zinvol als de belangrijkste plekken langs de gehele route veilig zijn. Daarom beschermt Vogelbescherming ook in West-Afrika leefgebied voor trekvogels zoals rosse grutto’s. Helpt u mee?

Doneer nu