Navigatie overslaan
Noordse stern / Jelle de Jong Toon alles in de buurt

Punt van Reide

Vogelbescherming verbetert samen met andere natuurorganisaties de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied. Tegelijk stimuleren we het genieten van vogels zonder ze verstoren. Dat doen we onder de noemer Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen.

In Groningen is een broedeilandje voor de noordse stern aangelegd op de Punt van Reide in Groningen. En dat is zeer welkom, want Nederland ligt aan de zuidgrens van het broedgebied van de noordse stern. De aantallen broedparen zijn laag en nemen af.

De Punt van Reide is een landtong die uitsteekt in de Dollard. Het is buitendijks kweldergebied met een paar wierden waar vogels een hoogwatervluchtplaats vinden. Kluten overtijen hier, net als zwarte ruiters, bontbekplevieren, kieviten, visdieven en kokmeeuwen. Het Groninger Landschap beheert dit natuurgebied, dat zich uitstrekt over de binnendijks gelegen Polder Breebaart.

Samen met

Het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ruim drie miljoen euro van het Waddenfonds. Vogelbescherming realiseerde dit project in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Groninger Landschap.

Start

Het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen wordt uitgevoerd van 2013 tot en met 2018. Meer informatie hier.

Locatie

Polder Breebaart

Helpt u mee?

Het Waddengebied is een van de belangrijkste pleisterplaatsen langs de vogeltrekroute van het noorden naar Afrika. Trekvogelbescherming is pas zinvol als de belangrijkste plekken langs de gehele route veilig zijn. Daarom beschermt Vogelbescherming ook in West-Afrika leefgebied voor trekvogels zoals rosse grutto’s. Helpt u mee?

Doneer nu