Navigatie overslaan
Scholekster / Shutterstock Toon alles in de buurt

Natuurherstel Holwerterwestpolder

Vogelbescherming verbetert samen met andere natuurorganisaties de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied. Tegelijk stimuleren we het genieten van vogels zonder ze verstoren. Dat doen we onder de noemer Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen.

De Holwerterwestpolder is één van de mooiste vogelplekken van de Wadden. It Fryske Gea en Vogelbescherming zetten hier, mede dankzij het Bettie Wiegmanfonds, grazers aan het werk om de verruiging van de kwelders terug te dringen. Zo wordt het landschap weer een broedplek voor veel vogelsoorten. Niet alleen nam het aantal broedparen van scholekster, tureluur en bergeend er meteen toe, ook de toegankelijkheid voor mensen is verbeterd. Resultaat: honderden vogels die van dichtbij te bewonderen zijn in een uniek Nederlands kwelderlandschap. Leuk voor vogels én mensen dus!

Samen met

Het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ruim drie miljoen euro van het Waddenfonds. Vogelbescherming realiseerde dit project in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en het Groninger Landschap.

Start

Het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen wordt uitgevoerd van 2013 tot en met 2018. Meer informatie hier.

Locatie

Holwerd

Meer weten?

Hier kunt u lezen wat er precies allemaal is gedaan in de Holwerterwestpolder.

Helpt u mee?

Het Waddengebied is een van de belangrijkste pleisterplaatsen langs de vogeltrekroute van het noorden naar Afrika. Trekvogelbescherming is pas zinvol als de belangrijkste plekken langs de gehele route veilig zijn. Daarom beschermt Vogelbescherming ook in West-Afrika leefgebied voor trekvogels zoals rosse grutto’s. Helpt u mee?

 

Doneer nu