Navigatie overslaan
Wulp / Shutterstock Alle berichten

Stikstofmaatregelen van het kabinet onvoldoende

Geplaatst op 24 april 2020

Vandaag presenteerde het kabinet een set van maatregelen om stikstofuitstoot terug te dringen en natuurherstel mogelijk te maken. Natuur- en milieuorganisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland, zijn teleurgesteld over de voorgestelde reductie van stikstofdepositie. De organisaties (Greenpeace; Milieudefensie; SoortenNL; Mobilization for the Environment; Werkgroep Behoud de Peel; Waddenvereniging; Vogelbescherming) waarschuwen ervoor dat de voorgestelde stikstofreductie te laag is. Zo blijft de natuur achteruitgaan, komt Nederland wettelijke verplichtingen niet na en raken we niet uit de stikstofimpasse. Het voorstel biedt – in het beste geval – slechts de helft van de reductie die nodig is: 50% in 2030. Bovendien wordt uitgegaan van streefwaarden, terwijl harde doelen met wettelijke borging nodig zijn. Alleen dan ontstaat zekerheid voor economische ontwikkeling en daadwerkelijk natuurherstel.

Dweilen met de kraan open

Herstel van de Nederlandse natuur is alleen mogelijk als investeringen in natuur gepaard gaan met een drastische reductie van de stikstofuitstoot. Anders is het dweilen met de kraan open. Immers de overdaad aan stikstof blijft anders neerslaan in de daarvoor kwetsbare natuurgebieden. Terugdringen van de stikstofuitstoot zal in alle sectoren moeten gebeuren, transport, industrie en vooral in de landbouw. De landbouw levert relatief het grootste aandeel in de stikstofproblematiek in ons land. De transitie in de landbouw naar een duurzame grondgebonden sector is daarom noodzakelijk. Daarvan profiteren niet alleen de kwetsbare natuurgebieden zoals heide en duinen, maar bijvoorbeeld ook de sterk onder druk staande boerenlandvogels.

Investeren in natuurherstel

De investering in natuurherstel die onderdeel van de kabinetsplannen uitmaakt, zijn hard nodig. Deze moeten zich in eerste instantie richten op maatregelen rondom natuurgebieden en verbindingen daartussen. Op die plekken moet onder andere de landbouw extensiveren en het waterpeil opgezet worden. Dat draagt bij aan het tegengaan van verdroging. Aanleg van verbindingen en nieuwe natuur, met veel ruimte voor water, is al heel succesvol gebleken, bijvoorbeeld voor de roerdomp.

Meer dan stikstof alleen

Vogelbescherming vindt ook dat het terugdringen van stikstof onderdeel moet zijn van een brede aanpak van het herstel van de biodiversiteit in Nederland. Het teveel aan stikstof is een ramp voor de natuur, maar helaas niet de enige bedreiging.

Gebruik van gifstoffen, versnippering van natuurgebieden, ontbreken van natuurwaarden in het boerenland, onvoldoende geleidelijke overgangen tussen land en water, en overbevissing. Dat zijn allemaal factoren die aangepakt moeten worden om de biodiversiteit in ons land daadwerkelijk te herstellen. Alleen langs die weg bereiken we in heel Nederland een basiskwaliteit voor natuur waar het fijn en gezond leven is.

Roerdomp / Theus van Kleffens Roerdomp / Theus van Kleffens