Navigatie overslaan
Scholekster / Jan Veldman Fotogalerij Alle berichten

Nieuwe co-financier gevonden voor herstel Holwerterwestpolder

Geplaatst op 10 januari 2014

De Stichting Bettie Wiegman Fonds draagt 35.000 euro bij als co-financier van het herstel van de Holwerterwestpolder. Een project waar vooral scholeksters van profiteren. Het Waddenfonds betaalt het leeuwendeel van dit project.

Al meer dan twintig jaar daalt het aantal scholeksters in Nederland. Een belangrijke oorzaak is het verdwijnen van droogvallende mosselbanken in de Waddenzee, waardoor overwinterende en aan de waddenkust broedende scholeksters voedselproblemen hebben. Ook is het risico van overspoeling van nesten tijdens voorjaarsstormen de laatste jaren groter geworden. Verder zijn veel kwelders aan de Friese en Groningse kust te sterk verruigd en daarom steeds minder geschikt als broedgebied voor scholeksters.

Te hoge vegetatie teruggedrongen

De kwelders van buitendijkse Holwerterwestpolder aan de Friese waddenkust zijn verruigd met onder meer grote oppervlakten van de grassoort zeekweek. De vegetatie is té hoog voor broedende scholeksters, waardoor het aantal de laatste jaren sterk is gedaald: van 117 paar in 1991 tot 45 paar in 2012. Ook kustvogels als kluut, visdief en noordse stern nemen in aantal af.
De verruiging in de Holwerterwestpolder wordt veroorzaakt door minder beweiding. Nadat de zomerkade in 2002 is verlaagd, zijn de greppels en slenken steeds dieper uitgesleten. Hierdoor kan vee ze niet meer doorwaden en raken ze overwoekerd. Dat brengt het risico van pootbreuken voor de dieren met zich mee.
It Fryske Gea en Vogelbescherming gaan de verruiging terugdringen waardoor er weer extensieve beweiding mogelijk wordt. Zo worden onder andere diep uitgesleten greppels ondieper en doorwaadbaar gemaakt voor het vee en krijgen ze flauwere taluds.

Ondiepe plas aangelegd

Naast deze maatregelen tegen de verruiging van het gebied wordt de Holwerterwestpolder aantrekkelijk gemaakt voor overtijende steltlopers. Daartoe wordt een ondiepe plas gegraven langs de dijk, tegen de pier van Holwerd aan. Deze plas biedt recreanten en vogelliefhebbers een goede kans om wadvogels van dichtbij te zien.
En op de plek waar vroeger de veerboot naar Ameland lag, komt een observatiepunt waar de vogelaars goed terecht kunnen. In de ochtend heb je de daarbij de zon in de rug.

Rust voor vogels, ruimte voor mensen

De verbetering van de Holwerterwestpolder als broedgebied voor kustvogels wordt in 2014 uitgevoerd. Het past in het Beschermingsplan Duin- en kustvogels van Vogelbescherming Nederland en is onderdeel van het megaproject Rust voor vogels, ruimte voor mensen van Vogelbescherming en vele partners. Het project wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds. Bij de Holwerterwestpolder zijn de provincie Friesland en de Stichting Bettie Wiegman Fonds de co-financiers.