Navigatie overslaan
Temmincks strandloper  / Elwin van der Kolk

Temmincks strandloper

Temminck's Stint, Calidris temminckii - Strandlopers (Scolopacidae)

Een van de minst opvallende steltlopers is de Temmincks strandloper. Dit komt door zijn geringe grootte, maar ook onopvallende kleed en onopvallende gedrag. Ze 'kruipen' haast laag over schaars begroeide moddervlaktes met kleine schokkende bewegingen. Doorgaans zijn ze alleen of in kleine groepjes samen met andere steltlopers aan te treffen. Als een van de weinige steltlopers heeft hij gelige poten in plaats van zwart.

Temmincks strandloper / Agami

Herkenning

Een kleinere strandloper die op moddervlaktes vaak tussen lage begroeiing foerageert op muisachtige, sluipende manier. Kop en borstband bruingrijs, poten geel en staartzijdes wit. In het voorjaar vaak in zomerkleed, waarbij zwarte veren met oranje rand weinig opvallen boven grijzige dekveren en slagpennen. In het najaar vaak onvolwassen vogels met een meer egaal grijsbruin uiterlijk en donkerdere borstband.

Geluid

Roep een schrille triller, zang gelijkend maar langer aanhoudend en feller.


13,5-15 cm, spanwijdte 34-37 cm

Deze soort lijkt op:

Winkeloverzicht

Vogelbescherming-optiek en andere topmerken

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat u zelf kunt vergelijken en uw keuze op uw gemak kunt maken. Én u steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons ruime assortiment in onze webshop

Leefwijze

Broeden

Broedt in mei - juni in arctisch gebied, en in Scandinavië zuidelijk bijna in geheel Noorwegen tot Oslo. Nest is niet veel meer dan enkele blaadjes en twijgjes in kuiltje op de grond. Eén of twee legsels per jaar met 3 à 4 eieren. Broedduur 21 - 22 dagen en daarna nog 15 - 18 dagen voordat de jongen kunnen vliegen.

Leefgebied

Broedt op toendra, in Nederland vaak in het binnenland dan wel bij zoet water, langs oevers en slikranden, en op plasdrasgebieden. Niet op het wad.

Voedsel

Kleine insectjes van het wateroppervlak of het slik/ de modder, zoals muggenlarven.

Vogeltrek

Trekt al vanaf eind juni weg uit broedgebied, aankomst in Noord-Afrika eind juli en vanaf oktober in de tropen. In Nederland in juli, augustus en begin september te zien, maar met name op terugtrek in het voorjaar eind april en mei. Foerageert vaak alleen, maar trekt in kleine groepen tot 150 - 250 individuen.

MijnVogelvinder blauwborst

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt u welke soorten u tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar u op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

Verspreiding en aantal

doortrekker in zeer klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Aantallen lijken te stijgen, maar dit zal grotendeels te danken zijn aan betere optiek en groter aantal vogelaars.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars aantal onbekend
Doortrekkers 100-500 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Geïnundeerde bollenvelden in Noord-Holland. Nooit in grote aantallen, meestal solitair. In het najaar in Lauwersmeergebied. Vooral na oostenwind.

In Europa

Broedvogel van noordelijk Noord-Europa tot in Rusland.

Meer informatie


Bescherming

De Temmincks strandloper heeft geen bedreigde status. De soort heeft een zeer groot verspreidingsgebied. Hioewel hij lastig te tellen is door zijn onopvallende gedrag en doordat hij niet in grote concentratries voorkomt, lijken de aantallen niet af te nemen.

Temmincks strandlopers hebben in het broedgebied te lijden van predatie van de nesten door stormmeeuw, steenloper (!), bonte kraai, wezel, mink, en vos. In Scandinavië neemt de omvang en kwaliteit van het broedhabitat af, door eutrofiëring en overbegrazing van kustweiden. Ook de recreatiedruk neemt er toe, waardoor nesten verlaten worden of sneller gepredeerd. Gevoelig voor vogelgriep.

 

Wat wij doen

Voor het beschermen van belangrijke wetlands heeft Vogelbescherming een netwerk van vrijwillige WetlandWachten. Zij fungeren als ogen en oren in het veld en rapporteren over misstanden en treden dan ook op met hulp van Vogelbescherming. Ook adviseren zij over beheermaatregelen. Vogelbescherming zet zich via BirdLife International in voor internationale vogelbescherming, waaronder bescherming en herstel van wetlands in Afrika, waar Temmincks strandlopers overwinteren.

Wat kunt u doen

Temmincks strandlopers profiteren profiteren van ontwikkeling van natte natuurgebieden, van plasdras en hoogwatersloten en van natuurlijke dynamiek van riviersystemen. Ze houden vooral van relatief kleine moerassen en plassen met slikranden.

Meer weten?

Actuele berichten


Wet- en regelgeving

Temmincks strandloper is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn Temmincks strandlopers beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van Temmincks strandloper is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming. De soort komt slechts in beperkte mate in Nederland voor.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal