Navigatie overslaan
Kleine bonte specht / Elwin van der Kolk

Kleine bonte specht

Lesser Spotted Woodpecker, Dryobates minor - Spechten (Picidae)

De kleine bonte specht is de kleinste specht in Nederland, niet veel groter dan een huismus. Ze klimmen behendig tegen boomstammen op en neer om voedsel te zoeken. In de broedtijd (vanaf maart) maar ook in de nazomer laten ze een kenmerkend "kie-kie-ki-ki-ki-ki-ki" horen. Hun roffel houdt langer aan dan de grote bonte specht en klinkt meer als een naaimachine. In de rest van het jaar zijn ze zwijgzaam en lastig te vinden.

Kleine bonte specht / Agami

Herkenning

Kleine specht ter grootte van een mus. Zwart-witte vogel met horizontale strepen op de rug en het mannetje heeft een klein rood petje. Het vrouwtje heeft helemaal geen rood. Heeft een golvende spechtenvlucht. Roffelt langer dan een grote bonte specht, maar zachter, meer als een naaimachine. Deze specht heeft geen rode 'broek'.

Geluid

In de broedtijd (vanaf maart) maar ook in de nazomer laten ze een kenmerkend schel, hoog en snel "kie-kie-ki-ki-ki-ki-ki" horen. Hun roffel houdt langer aan dan de grote bonte specht en klinkt meer als een naaimachine. In de rest van het jaar zijn ze zwijgzaam en lastig te vinden. 


14-16 cm, spanwijdte 26 cm

Deze soort lijkt op:


Leefwijze

Broeden

Broedt in april-mei. Heeft één legsel per jaar van 5-6 eieren. Broedduur: 10-11 dagen. Nestelt meestal in tak van een dode loofboom of een dood deel van een levende loofboom. Meeste nesten zachte bomen zoals berk, populier of wilg, maar ook wel in beuken. Maakt vrijwel steeds een nieuw hol. De nestopening is klein en precies rond. De jongen zitten 21-25 dagen op het nest. Na het uitvliegen worden de jongen zo'n 14-28 dagen begeleid door de ouders.

Leefgebied

Kleine bonte spechten hebben als broedplek een voorkeur voor loof- en gemengd bos met zachte boomsoorten (berk, wilg, els en populier) en veel dood hout. Maar ze broeden ook wel in (harde) beuken. Zulk type bos is aan te treffen op landgoederen, in parken, natuurgebieden, maar ook in houtwallen en bij begraafplaatsen, moerasgebieden en langs rivieren. Ze broeden ook in hoogstamboomgaarden. 's Winters soms in rietkragen.

Voedsel

De kleine bonte specht eet hoofdzakelijk insecten. Zoekt deze op stammen, maar ook takken en twijgen. 's Winters eten ze ook wel fruit.

Vogeltrek

In Nederland blijft de kleine bonte specht het hele jaar in zijn broedgebied. Zoekt in de herfst en winter buiten het eigen territorium naar voedsel, niet zelden in het gezelschap van mezen.

Cursus Vogels in Nederland

In deze gratis online vogelcursus voor beginners leer je in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten.

Camilla Dreef & Nico de Haan

Schrijf je in

Nico de Haan en Camilla Dreef

Verspreiding en aantal

vrij talrijke broedvogel | jaarrond aanwezig

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

De kleine bonte specht neemt in aantal toe, al zijn er regio's waar het minder goed gaat. Ouder wordend bos en verbossing spelen deze soort in de kaart.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 5800-7500 (in 2018-2020)
Geschat maximum aantal overwinteraars 15.000-20.000 (in 2013-2015)
Doortrekkers Broedvogel - jaarrond aanwezig

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Een bolwerk bevindt zich in de Achterhoek. Ze zitten vaak op takken. In het voorjaar het best te vinden door zijn roep en roffel.

In Europa

Grote delen van Europa, ontbreekt in Ierland, Schotland, IJsland, en Zuid-Spanje en Portugal.

Meer informatie


Bescherming

Met de spechtenstand gaat het goed in Nederland (met uitzondering van de draaihals). Dat komt vooral doordat de bossen in Nederland ouder worden. Daarnaast is er steeds meer variatie aan bomen in het bos en blijft dood hout steeds vaker liggen, waar veel bosvogels, zoals spechten van profiteren. Want op dat dode hout vinden ze insecten.

Wat kun jij doen

Zal bij strenge winters in een bosrijke omgeving zeker voederplanken kunnen bezoeken, waar ze graag zonnebloempitten eten. Zachte boomsoorten in de tuin of op erf, zoals els, berk, populier en wilg in een bosrijke omgeving kunnen een bezoek van de kleine bonte specht opleveren. Kleine bonte spechten broeden ook in hoogstamboomgaarden die alleen al daarom moeten worden gekoesterd.

Meer weten?

 

Actuele berichten

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefene

Meer over MijnVogelvinder

MijnVogelvinder appelvink

Wet- en regelgeving

De kleine bonte specht is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn kleine bonte spechten beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de kleine bonte specht wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

De wet biedt bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van vogels, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te laten zijn. De nestbescherming geldt voor alle soorten gedurende het broedseizoen en voor een beperkt aantal soorten jaarrond. Nesten van kleine bonte spechten zijn niet standaard het gehele jaar beschermd. Nader onderzoek kan nodig zijn, omdat de nesten wel jaarrond bescherming genieten als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. In sommige provincies geldt de nestbescherming alleen gedurende het broedseizoen. Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal