Navigatie overslaan
Kleine alk / Elwin van der Kolk

Kleine alk

Little Auk, Alle alle - Alken (Alcidae)

De kleine alk is een erg kleine zeevogel: ongeveer ter grootte van spreeuw. Het is een zeldzame soort die in afwijking tot de meeste zeevogels ook nog wel eens wat verder in het binnenland wordt gezien, vooral met harde aanlandige wind in de trektijd. Kleine alken kunnen soms dagenlang ronddobberen op een plas of in een haven. De kleine alk is een hoogarctische zeevogel en de meest noordelijk levende alkensoort, die broedt in enorme kolonies van soms honderdduizenden paren op puinhellingen op onder meer Spitsbergen, Groenland en Jan Mayen. Ze overwinteren in de Noordelijke Atlantische Oceaan, vooral in het westelijk deel, en dichter bij huis in de Noorse Zee en in de Noordzee, vanaf de Doggersbank naar het noorden.

Kleine alk / Agami

Herkenning

De kleine alk is net als andere alkachtigen een snelle vlieger, die laag rechtlijnig tussen de golven doorvliegt tijdens de trek. Is zeer klein, twee keer zo klein als andere alkachtigen. Heeft een kort, dik snaveltje, witte onderdelen en zwarte bovendelen. Wangen, keel en bovenborst in zomerkleed zwart, in winterkleed wit. De tertials hebben witte randen wat de soort onderscheidt van alle andere alkachtigen.

Geluid

Bijna nooit te horen, alleen in kolonies. Geluid een nasaal kekkerend "wek-ek-ek-ek".


17-19 cm, spanwijdte 40-48 cm

Deze soort lijkt op:

Vogelbescherming Optiek

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

Bekijk Vogelbescherming Optiek

Leefwijze

Broeden

Broedtijd begint pas begin juni, maar keert soms al vanaf eind februari terug naar kolonie, doorgaans rond begin april. Heeft één legsel met 1 ei. Broedduur 28-31 dagen. Broedt in enorme kolonies op berghellingen in het arctisch gebied, niet noodzakelijk aan zee. Het nest bestaat uit kiezelsteentjes met wat plantaardig materiaal. Het ei wordt vier keer per dag om en om bebroed door man en vrouw. Na uitkomst duurt het nog een kleine maand voordat de jongen begin augustus kunnen vliegen.

Video in nieuw venster openen

Leefgebied

Open zee, met uitzondering van broedhabitat.

Voedsel

De kleine alk leeft hoofdzakelijk van plankton, die al duikend vanaf het wateroppervlak wordt gevangen.

Vogeltrek

Legt grote afstanden af; verlaat kolonie in augustus. Trekt overdag, vaak in grote(re) groepen, alleen is daar in Nederland weinig van te merken vanwege lage aantallen. Jaarlijks worden vanaf begin november enkelingen langs de Nederlandse kust gezien bij aanlandige wind. Bij zware stormen worden soms kleine alken binnenlands geblazen, waar ze dan verblijven op willekeurige wateren.


Verspreiding en aantal

wintergast in vrij klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Zowel de broedpopulatie op Spitsbergen en Nova Zembla als de jaarlijkse aantallen in Nederland blijven op een stabiel niveau. In Nederland kan als gevolg van weersomstandigheden het aantal fluctueren.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 20-290 (in 2016-2021)
Doortrekkers 20-3400, nov,apr (in 2016-2021)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Na stormen langs de kust, of soms na stormen enkele verdwaalde exemplaren op plassen en meren.

In Europa

Broedvogel van Spitsbergen en Nova Zembla. Belangrijkste overwinteringsplekken liggen in de Barentszzee en de Noorse wateren.

Meer informatie


Bescherming

De wereldpopulatie kleine alken wordt geschat op 12 miljoen paren en geldt niet als bedreigd. De vraag is wel hoe de soort reageert op het smelten van ijskappen en de opwarming van de zee, wat negatief zou kunnen uitpakken voor deze soort.


Wet- en regelgeving

De kleine alk is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn kleine alken beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de kleine alk wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate in Nederland voorkomt.

 

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal