Navigatie overslaan
Klein waterhoen / Elwin van der Kolk

Klein waterhoen

Little Crake, Zapornia parva - Rallen (Rallidae)

Het klein waterhoen is de zeldzaamste ral die in Nederland broedt. Er zijn maar enkele bewezen broedgevallen van deze soort in Nederland, in Oost-Europa is het klein waterhoen algemener. Net als andere rallen leidt het klein waterhoen een verborgen leven in het moeras. Meestal kan alleen door middel van het horen van de zang zijn aanwezigheid worden aangetoond.

Klein waterhoen / Agami

Herkenning

In het voorjaar het best te herkennen aan de zang: een luid, helder beginnend geblaf, afstervend en versnellend "kWÈ- -kwè--kwè-kwè-kwè-kwè-kwè-kwè".

In het najaar soms te zien langs slikranden van rietkragen. Dan te onderscheiden door lange tenen, bruine en zwart gestreepte bovendelen, korte geelgroene snavel met rood aan snavelbasis en ook korte vleugels; adulte man heeft loodgrijze onderdelen en vrouw beige onderdelen en witte keel. Jonge vogels hebben enige wit-bruine bandering op flanken, doorlopend naar onderstaart.

Geluid

Zang: een luid beginnend geblaf, afstervend en versnellend "kWÈ- -kwè--kwè-kwè-kwè-kwè-kwè-kwè". Roep bestaat uit verschillende variaties van de "kwè"-klank uit de zang.


18-20 cm

Deze soort lijkt op:

Winkeloverzicht

Vogelbescherming-optiek en andere topmerken

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons ruime assortiment in onze webshop

Leefwijze

Broeden

Territoriaal. Broedt van mei - augustus, heeft vaak twee legsels van 7-9 eieren. Broedduur 21-23 dagen, maar 15-17 dagen per ei, doordat er één ei per dag wordt gelegd. Beide ouders bebroeden de eieren. Nest is een ondiepe beker van plantaardige stengels en bladeren; geplaatst in dichte vegetatie in de buurt van of boven water, vaak op pol of laag van dood plantmateriaal. De jongen zijn nestvlieders. Na een aantal dagen kunnen ze zelf eten zoeken. Ze kunnen na 45-50 dagen vliegen.

Leefgebied

Moeras, rietland en ruigte; oude rietvelden met lisdodden die grotendeels onder water staan. Leefgebied lijkt op dat van waterral.

Voedsel

Voornamelijk insecten, zoals spinnen en waterkevers, maar ook wantsen en bladluizen, netvleugeligen en larves van vliegen. Soms ook zaden van waterplanten, wormen, spinnen en jonge plantenscheuten. Foerageert vaak al klauterend door het riet of over een slikrand, maar kan ook zwemmen.

Vogeltrek

Lange-afstandstrekker. Broedt van Oost-Europa tot Kazachstan, trekt in september richting zuid-Iran, Pakistan en Afrika, maar over de winterverspreiding in Afrika is niet veel bekend. Gevallen bekend in Senegal, Niger, Nigeria, Oeganda en Kenia. Keert terug in april, rond de Middellandse Zee soms al eind maart.

MijnVogelvinder blauwborst

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

Verspreiding en aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Slechts een paar zekere broedgevallen in Nederland bekend. Bijna jaarlijks worden zingende vogels gehoord.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 0-8 (in 2018-2020)
Geschat maximum aantal overwinteraars aantal onbekend
Doortrekkers Broedvogel - wegtrekkend

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Soms in net ontwikkelde natte natuurgebieden, grotendeels 's nachts actief. Wordt bijna jaarlijks in de Weerribben waargenomen.

In Europa

Komt her en der verspreid in Europa voor, maar grote aantallen zijn alleen in Oost-Europa te vinden.

Meer informatie


Bescherming

In Nederland zijn slechts enkele broedgevallen bekend. Op Europees niveau geldt de soort niet als bedreigd door het grote verspreidingsgebied en een stabiele trend.

Wat wij doen

Vogelbescherming heeft met het Beschermingsplan Moerasvogels een belangrijke bijdrage geleverd aan het beheer van geschikte leefgebieden in Nederland. Daarnaast hebben we met andere natuurorganisaties bijgedragen aan het instellen van ‘klimaatbuffers'. Klimaatbuffers spelen in op de veerkracht van ecosystemen om zich aan te passen aan veranderingen. Zo kan men in moerasgebieden water opvangen in tijden van overstromingen, terwijl ze water kunnen leveren in tijden van droogte. En tegelijkertijd staan deze gebieden garant voor prachtige natuur. Via een netwerk van vrijwillige WetlandWachten houdt Vogelbescherming een vinger aan de pols in de voor vogels belangrijke 'natte' gebieden in Nederland.

Wat kun jij doen

Terreinbeheerders kunnen maatregelen nemen waar het klein waterhoen van kan profiteren. De belangrijkste actie die ondernomen kan worden, is het tegengaan van de verdroging van veel potentiële leefgebieden. Vogelaars kunnen helpen met het in kaart brengen van aantallen en broedgevallen in Nederland. Zoek daarvoor bij Sovon naar 'Nacht van de rallen'.

Meer weten?

Downloads


Wet- en regelgeving

Het klein waterhoen is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn klein waterhoenders beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van het klein waterhoen wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal