Navigatie overslaan
Breekbekstrandloper / Agami

Breedbekstrandloper

Broad-billed Sandpiper, Limicola falcinellus - Strandlopers (Scolopacidae)

De breedbekstrandloper is niet vaak te zien in Nederland. In het voorjaar (half mei) en de nazomer (augustus) heb je het meeste kans door groepen strandlopers en bontbekplevieren af te zoeken. Zijn naam dankt hij aan de snavel die, als je hem van voren ziet, extra breed is.

Breekbekstrandloper / Agami - Markus Varesvuo

Herkenning

De breedbekstrandloper is het best te herkennen aan zijn postuur en gedrag: een compact strandlopertje met kort achterlijf, die vaak trager foerageert dan bonte strandlopers. Qua uiterlijk zijn de snavel - recht met een kleine knik aan het eind - en de donkere pet met 'dubbele' wenkbrauwstreep goede kenmerken. Verder heeft hij iets kortere poten, donkere bovendelen en pijlvormige vlekken op de (zij)borst. In het najaar is er ook kans op juveniele vogels die de pijlvormige vlekken missen.

Geluid

Wordt niet vaak gehoord, maar vluchtroep is een korte droge triller.


15-18 cm, spanwijdte 34-37 cm

Deze soort lijkt op:

Winkeloverzicht

Vogelbescherming-optiek en andere topmerken

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons ruime assortiment in onze webshop

Leefwijze

Broeden

Broedt in losse kolonies op de toendra in het noorden van Fenno-Scandinavië. Legtijd juni, één legsel met meestal 4 eieren (soms 3), die ongeveer 20 dagen later uitkomen. Heeft een komvormig nest dat aan de binnenkant is bekleed met blaadjes, het bevindt zich vaak op een pol.

Leefgebied

De soort kan zowel in getijdengebieden opduiken (Friese wadkust) als bij zoetwaterplassen in het binnenland, soms met enkele exemplaren bijeen.

Voedsel

Voedt zich met name met borstelwormen, kleine schelpdieren en schaaldieren (bijvoorbeeld vlokreeftjes), volwassen insecten en larven daarvan (zoals kevers, vliegen, sprinkhanen en mieren), alsmede de zaden van waterplanten. Zoekt voedsel op de tast, op slik en in ondiep water.

Vogeltrek

Breedbekstrandlopers broeden op de toendra van het noorden van Fenno-Scandinavië, Midden- en Oost-Siberië, en trekken vanaf daar in een breed front naar de kust van de Indische Oceaan en Arabische Zee, tot aan de Indonesische eilanden en Australië. In juli vertrekken de vogels vanuit de Fenno-Scandinavische broedgebieden in zuidoostelijke richting. Daar komen ze weer terug vanaf midden mei tot midden juni. Ze vliegen alleen of in kleine groepjes, maar tijdens de voorjaarstrek ook in grotere groepen tot enkele honderden vogels.

MijnVogelvinder blauwborst

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

Verspreiding en aantal

Elk jaar worden kleine aantallen breedbekstrandlopers in Nederland gezien, soms tot enkele tientallen in een jaar. Door de beperkte aantallen is moeilijk te spreken van een trend.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Zeldzaam. Soms in natte natuurontwikkelingsgebieden in Friesland, Groningen en de Delta. De Breebaartpolder in Noordoost-Groningen is een bekende plek voor breedbekstrandlopers.

In Europa

Broedvogel in noordelijk Fenno-Scandinavië, schaarse trekvogel in de rest van Europa. Door oostenwind kunnen vogels van hun (zuidoostelijke) trekroute worden afgeblazen.

Meer informatie


Bescherming

De breedbekstrandloper die tijdens de doortrek Nederland aandoet, profiteert van de aanleg van nieuwe natte natuur, zoals in het kader van de klimaatbuffers.

Wat wij doen

Vogelbescherming pleit voor en is vaak betrokken bij de aanleg van nieuwe natuur, zoals de klimaatbuffers, waarbij veiligheid voor bewoners tegen hoog water hand in hand gaan met natuurontwikkeling.


Wet- en regelgeving

De breedbekstrandloper is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn breedbekstrandlopers beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de breedbekstrandloper wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal