Flamingo

Greater Flamingo, Phoenicopterus roseus - Flamingo's (Phoenicopteridae)

In Nederland kun je ook flamingo's tegenkomen, waaronder Chileense, kleine en Caribische flamingo. Alleen de Europese flamingo staat te boek als een in het wild in Nederland voorkomende soort. Er broeden diverse soorten flamingo's op de net over de grens met Duitsland, in het Zwillbrocker Venn. Ze zijn van elkaar te onderscheiden door grootte, kleur, snavels en de kleur van de poten.

Herkenning

De Europese soort is herkenbaar aan het lichtroze tot bijna witte verenkleed met dieproze vleugels en zwarte punten. Ook de poten zijn geheel roze. Typische geknikte zachtroze snavel met een zwarte eindpunt. Jonge vogels zijn grijsbruin.

Geluid

Gansachtig.


Leefwijze

De flamingo is geen Nederlandse broedvogel. Hij heeft in de regel één nest per jaar met 1 ei, maar soms 2. De flamingo broedt in kolonies. Vlakbij de grens broeden verschillende soorten flamingo's in het Zwillbrocker Venn. Het is de meest noordelijke broedlocatie van Europese flamingo’s.

Broeden

De flamingo is geen Nederlandse broedvogel. Hij heeft in de regel één nest per jaar met 1 ei, maar soms 2. De flamingo broedt in kolonies. Vlakbij de grens broeden verschillende soorten flamingo's in het Zwillbrocker Venn. Het is de meest noordelijke broedlocatie van Europese flamingo’s.

Leefgebied

In het mediterrane gebied kun je de soort tegenkomen in ondiepe wateren langs de kust, zoals lagunes en zoutpannen. Daar broeden en foerageren flamingo's in grote groepen.

Voedsel

Kreeftachtigen en andere kleine waterdiertjes. Eet ook zaden van waterplanten en algen.

Vogeltrek

Er is veel verschil tussen het wegtrekken van vogels. Sommige vogels vertrekken naar West-Afrika of het oosten van de Middellandse Zee, andere blijven in het broedgebied of gaan naar gebieden in de buurt. Vogels uit het Zwillbrocker Venn worden na de broedtijd gezien rondom het IJsselmeer, het Lauwersmeer en de Zeeuwse wateren. In april zijn ze weer terug op de broedplaats.


Verspreiding en aantal

jaargast in uiterst klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

De onder meer in Zuid-Europa broedende Flamingo was tot ongeveer 1980 een zeldzaamheid. Sinds 1983 broeden er Flamingo's in het Zwillbrocker Venn, net over de Duitse grens bij de Achterhoek, en worden ze in Nederland gezien na de broedtijd. Er zijn geen voldoende gegevens voor een trendanalyse.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars/doortrekkers uiterst klein aantal

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Meer waarnemingen op Waarneming.nl

Kijktip

Het Naturschutzgebiet Zwillbrocker Venn - net over de grens bij Groenlo - is vooral bekend om zijn flamingo’s, maar er zijn veel meer soorten te bewonderen. De parkeerplaats bij het oude barokkerkje is een goede uitvalsbasis om het Venn te verkennen.

In Europa

Mediterrane kust van Spanje en Frankrijk en ook op Sardinië.

Meer informatie


Bescherming

De soort wordt niet bedreigd en neemt toe in aantal doordat natuurgebieden beter worden beschermd. Kan wel last hebben van o.a. recreatie, vervuiling, intensieve zoutwinning en vergiftiging met lood.


Wet- en regelgeving

De flamingo is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn flamingo’s beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de flamingo is in Nederland geregeld in de Flora- en faunawet.

Algemene regels

De Flora- en faunawet bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels, waaronder de flamingo. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het doden, verwonden, vangen (artikel 9)
  • het opzettelijk verontrusten (artikel 10)
  • het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen (artikel 11)
  • het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren (artikel 12)
  • het bezit, het vervoer en de handel in de vogels dan wel eieren, nesten of producten daarvan (artikel 13)

Uitzonderingen op de verboden zijn onder strikte voorwaarden mogelijk. Daarvoor is een ontheffing of een vrijstelling nodig.

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. De soort komt slechts in beperkte mate in Nederland voor.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal