Stadsduif

Feral Pigeon, Columba livia - Duiven (Columbidae)

Een gedomesticeerde variant van de rotsduif (Columba livia), die in ons land niet voorkomt. Ze kunnen zich uitstekend handhaven in een stedelijke omgeving. Als echte opportunisten weten ze voedselbronnen te benutten en jongen groot te brengen. Het verenkleed van stadsduiven is zeer variabel.

Herkenning

De stadsduif leeft in groepen. Hun verenkleed is zeer variabel. Sommige stadsduiven hebben vrijwel precies het kleed van de wilde voorvader van alle stadsduiven, de rotsduif. Andere zijn geheel wit of glanzend grijsgroen, om enkele van de vele mogelijkheden te noemen.

Geluid

Zeer laag, ritmisch gekoer, lijkt wel wat op dat van holenduif.


30-35 cm


Deze soort lijkt op:


Leefwijze

Broeden

Broedt bijna het hele jaar door. Heeft meestal 2-4 legsels per jaar met elk meestal 2 eieren. Dat kunnen ook 7 legsels zijn. Broedperiode 17 dagen. Deze duiven bouwen een slordig nest. Nestelen vaak op harde ondergrond zoals vensterbanken, zolders, verandakasten en balkons. Ze hebben een voorkeur voor donkere plaatsen.

Leefgebied

Stadsduiven komen vooral in het stedelijk gebied voor, waar ze vooral broeden op randen en richels van gebouwen en bruggen. Ze kunnen echter tot enkele kilometers buiten de stad foerageren op akkers met granen maar ook op andere gewassen.

Voedsel

Ze eten graag zaden, maar in stedelijk gebied is zwerfafval (zoals patat en brood) een belangrijke voedselbron.

Vogeltrek

De stadsduif is een echte standvogel.


Verspreiding en aantal

talrijke broedvogel | jaarrond aanwezig

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Stadsduiven worden maar sporadisch geteld, maar resultaten uit het Meetnet Urbane Soorten laten een matige afname zien in de periode 2006-2012.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen broedvogel in onbekend aantal

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Waarnemingen

Meer waarnemingen op Waarneming.nl

Kijktip

Bijvoorbeeld de Dam in Amsterdam. Stadsduiven brengen hun jongen op de meest onmogelijke plekken groot, bijvoorbeeld ook veel op grote stations.

In Europa

De 'wilde' natuurlijke variant van de stadsduif is de rotsduif. Deze soort is wijdverspreid in Europa. De stadsduif komt in alle steden ter wereld voor en behoort tot dezelfde soort, maar is ecologisch gezien totaal anders.

Meer informatie


Bescherming

De stadsduif is geen inheemse soort maar vormt geen bedreiging voor de inheemse vogelsoorten, Vogelbescherming Nederland voert daarom geen op stadsduiven gerichte activiteiten uit.

Wat kunt u doen

Stadsduiven zijn echte zaadeters, die in de wintermaanden sterk profiteren van het bijvoeren. Met bijvoeren kunnen soms grote aantallen stadsduiven aangetrokken worden. Om ook kleine vogels een kans te geven om van het voedsel te profiteren is het mogelijk om speciale voederkooien over het strooivoer te leggen. Kleine vogels kunnen dan wel bij het voer, maar duiven niet. Ook voedersilo's zijn zeer geschikt voor het voeren van alleen kleine zangvogels.

Meer weten?

Downloads


Wet- en regelgeving

De stadsduif is geen beschermde soort. De soort geniet geen bescherming op grond van de Europese Vogelrichtlijn en de Nederlandse Flora- en faunawet, omdat de soort niet van nature in het wild voorkomt in de Europese Unie. Het gaat om nakomelingen van gedomesticeerde dieren die door de mens zijn geïntroduceerd en zich in de vrije natuur hebben weten te handhaven en voortplanten. Er zijn een aantal algemene regels van toepassing op deze soorten.

Algemene regels

De Flora- en faunawet bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels, waaronder de stadsduif. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het doden, verwonden, vangen (artikel 9)
  • het opzettelijk verontrusten (artikel 10)
  • het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen (artikel 11)
  • het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren (artikel 12)
  • het bezit, het vervoer en de handel in de vogels dan wel eieren, nesten of producten daarvan (artikel 13)

Uitzonderingen op de verboden zijn onder strikte voorwaarden mogelijk. Daarvoor is een ontheffing of een vrijstelling nodig.

Bijzondere regels

De stadsduif (verwilderde duif) is een diersoort die op grond van de Flora- en faunawet is aangewezen als soort waarvan de stand mag worden beperkt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal