Navigatie overslaan

Vogelvide: redding van de huismus?

In samenwerking met Vogelbescherming ontwikkelde Monier, marktleider in dakpannen en daksystemen, de Vogelvide: een veilige nestplaats voor huismussen onder dakpannen.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit dat is vastgesteld in 2003 en in 2012 is opgenomen dat een gebouw geen openingen mag hebben van meer dan 1 cm breed die niet kunnen worden afgesloten, op enkele uitzonderingen na. Mede als gevolg van deze ontwikkeling, maar ook door een afgenomen voedselbeschikbaarheid en habitatkwaliteit, zijn Huismussen sinds de jaren vijftig meer dan gehalveerd in aantal en staan Huismussen sinds 2004 op de Rode Lijst met de status ‘Gevoelig’. De Vogelvide is ontwikkeld om huismussen onder deze regelgeving toch een nestplaats te bieden.

In broedeizoen 2019 is door Sovon - Vogelonderzoek Nederland een studie uitgevoerd naar de effectiviteit van de Vogelvide als broedplaats voor de Huismus.

Van eind april tot eind juni 2019 is gedurende 3 bezoeken in totaal 678 meter aan Vogelvide geobserveerd, verdeeld over zeven provincies. Tijdens elk bezoek werd 10 minuten per adres of blok geobserveerd of Huismussen daadwerkelijk gebruik maakten van de invliegopeningen van de Vogelvides. Nestindicerend gedrag en/of een nestvondst werd genoteerd. In de 678 meter Vogelvide werden twee nesten gevonden. Beide keren betrof dit een nest in dezelfde straat, op twee verschillende adressen. Het percentage Vogelvides dat gebruikt wordt door Huismussen als broedplaats ligt met 99% zekerheid tussen 0,00% en 5,36%.

Een laag percentage werd juist níet verwacht op basis van eerder onderzoek naar het gebruik van het prototype van de Vogelvides door Huismussen in 2007. Destijds waren daar twee adressen waar Huismussen gebruik maakten van de Vogelvide. Eén van deze locaties liet bij herhaald bezoek in mei 2019 opnieuw twee broedparen zien. Dit was niet een locatie uit het huidige onderzoek, maar een locatie die vanwege het eerdere succes weer is bezocht.

Op basis van vergelijkingen met andere studies waarin de effectiviteit van nestkastsystemen is onderzocht en op basis van literatuur over de habitateisen van de Huismus is een analyse gemaakt van mogelijke knelpunten die leiden tot het lage percentage gebruikte Vogelvides. Het verschil in succes moet worden gezocht in de verschillen tussen het prototype en de Vogelvide, zoals de afmeting van de broedruimte, de afmeting van de invliegopening en het materiaal zijn factoren die het microklimaat en de leefbaarheid en daarmee ook de effectiviteit van de Vogelvide kunnen bepalen.

Andere mussenkasten

Andere nestkasten voor mussen kunt u hier bekijken en bestellen.

Checklist Vogelvriendelijk Bouwen

De Checklist Groen Bouwen biedt hulp bij effectief 'vergroenen'. We helpen iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Start de checklist

Een keur aan nestkasten

Veel vogels kun je helpen met een nestkast. Elke soort heeft eigen woonwensen. Waar en hoe je de nestkast ophangt, is belangrijk, net als het type kast. Koop 'm bij Vogelbescherming, dan steun je ook ons werk.

naar de webshop