Navigatie overslaan
Jonge merel / Shutterstock

Wat doet Vogelbescherming?

Voor vogels en veel andere soorten zijn gebieden buiten de ‘officiële’ natuurgebieden essentieel. Die aandacht voor een veel bredere vorm van natuurherstel is een unieke bijdrage van Vogelbescherming. Door onze inzet begint het begrip Basiskwaliteit Natuur op veel plekken te landen in beleid, zowel regionaal als lokaal. Het ministerie van LNV geeft invulling aan de programmatische aanpak Basiskwaliteit Natuur en een aantal provincies heeft Basiskwaliteit Natuur opgenomen in het omgevingsbeleid en in beeld gebracht hoe het hiermee staat. Ook bij gemeenten en waterschappen neemt de interesse voor Basiskwaliteit Natuur toe.

Vogelbescherming Nederland is actief bezig om Basiskwaliteit Natuur te stimuleren. Dit doen we op verschillende manieren.

Campagnes organiseren
We organiseren projecten en campagnes om de leefomstandigheden voor vogels en andere soortgroepen te verbeteren, zoals het Aanvalsplan Grutto, scholeksterophetdak.nl en natuurinclusief bouwen.

Lobbyen
We lobbyen bij provincies en landelijke overheid voor Basiskwaliteit Natuur.

Kennis verzamelen
We verzamelen en ontwikkelen kennis over Basiskwaliteit Natuur en stellen die beschikbaar aan alle betrokken partijen. Dat doen we in samenwerking met andere natuurorganisaties. Zo is in 2024 het kennisdocument Basiskwaliteit Natuur verschenen. We bundelen onze krachten onder meer in het project Groene bondgenoten, waarin vrijwilligers van meerdere natuurorganisaties hun krachten bundelen voor herstel en bescherming van natuur.

Als fundament voor het begrip Basiskwaliteit Natuur, heeft Vogelbescherming een zeer uitgebreid boekwerk gepubliceerd over de algemene en karakteristieke vogelsoorten die thuishoren in de veelheid aan Nederlandse landschappen: Nederlandse Vogels in hun Domein.

vogelbeschermingshop.nl

Vogels tellen als basis

Van oudsher is Nederland een vogelrijk land. Van de Noordzee en de Waddeneilanden in het noordwesten tot het Limburgse heuvelland in het uiterste zuidoosten kent ons land een grote diversiteit aan landschappen met elk hun eigen vogelbevolking. Grutto’s in een weiland met Fries-bonte koeien, futen in het Utrechts-Hollands plassengebied, zwarte spechten in de uitgestrekte Veluwebossen of een groep huismussen in een Vinex-wijk.

Grutto / Kevin van den Hoven Grutto / Kevin van den Hoven
Fuut / Agami Fuut / Agami

Handreiking per landschap

Voor elk van de in totaal 71 landschappen die Nederland rijk is (ook wel ‘domeinen’ genoemd) worden in het boek bodem, vegetatie, historie en huidig gebruik evenals de huidige toestand van de vogelgemeenschap (zowel in de broedtijd als in het winterseizoen) beschreven. Wat is de invloed van de mens op het landschap en dus op de vogels die erin leven? En wat is er nodig om in elk landschap tenminste de Basiskwaliteit te realiseren en waarborgen? Nederlandse Vogels in hun Domein (2021) is een wenkend perspectief met veel voorbeelden. Het is bedoeld als uitnodiging om in actie te komen en samen Nederland mooier te maken en klaar voor de toekomst. Download hier de uitsneden Basiskwaliteit Natuur per provincie.

Basiskwaliteit Natuur/Peter Veldt

Op 21 april 2021 organiseerde Vogelbescherming Nederland het online symposium Basiskwaliteit Natuur, voorwaarde voor herstel! Met dit online symposium wilde Vogelbescherming de kwaliteit van onze leefomgeving in het hart van het Nederlandse beleid plaatsen.

Lees en bekijk hier het digitale verslag van het symposium.

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws