Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming is op 1 juli 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en op 15 december 2015 door de Eerste Kamer. De wet zal naar verwachting op 1 januari 2017 in werking treden en dan de huidige natuurwetgeving (de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet, en de Boswet) vervangen. De nieuwe wet bevat regels voor de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. Daarnaast bevat de wet onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden.

Bescherming vogels en hun belangrijkste leefgebieden blijft op peil

Vogelbescherming Nederland heeft zich - in nauwe samenwerking met een groot aantal andere natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties - sterk gemaakt voor goede bescherming van natuur en landschap gedurende de totstandkoming van de nieuwe Wet natuurbescherming. Dit is ten dele succesvol geweest. De nieuwe wet is eenvoudig van opzet, bevat heldere doelstellingen, erkent de intrinsieke waarde van natuur en biedt bescherming aan álle vogels die van nature in Nederland voorkomen en hun belangrijkste leefgebieden, overeenkomstig de eisen die voortvloeien uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De lijst met vrij bejaagbare soorten wordt niet uitgebreid, maar blijft helaas nog wel bestaan voor vijf soorten (wilde eend, houtduif, fazant, haas en konijn).

Provincies krijgen de meeste taken en bevoegdheden

Provincies krijgen de belangrijkste taken en bevoegdheden voor de uitvoering van de wet, waaronder een duidelijke verplichting om actieve beschermingsmaatregelen te nemen voor soorten die dat nodig hebben en de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen die van provinciaal belang zijn vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke waarden.  De provincies krijgen daarnaast bevoegdheden om vrijstellingen en ontheffingen te verlenen voor schadebestrijding, overlast, populatiebeheer en andere redenen. Vogelbescherming zal er nauwlettend op toezien dat deze taken en bevoegdheden zorgvuldig worden uitgeoefend door de provincies.

Integratie in de Omgevingswet voorzien

Er wordt op dit moment een Omgevingswet ontwikkeld die voorziet in een nieuw, integraal wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bundelt een groot aantal wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuurbescherming. De Wet natuurbescherming zal worden geïntegreerd in de Omgevingswet via een aanvullingswet.

Meer informatie

Gerelateerde items