Navigatie overslaan
Geelgors / Agami - Harvey van Diek Toon alles in de buurt

Kraijelheide: natuurgericht akkerbeheer

Door de intensivering van de landbouw hebben akkervogels het moeilijk. Verschillende soorten zijn sterk achteruit gegaan. Vogelbescherming zet zich in voor de akkervogels door te adviseren over ander landgebruik en met voorbeeldprojecten.

Het natuurgerichte akkerbeheer op de Kraijelheide bestaat in hoofdzaak uit extensieve graanteelt. Graan wordt niet geoogst, maar blijft in de winter ‘overstaan’ om te dienen als wintervoedsel voor zaadeters. Ondanks het bescheiden oppervlak van 8 hectare, suggereren de getelde aantallen tijdens de monitoring van het gebied, dat de akkers van grote betekenis zijn voor forse aantallen vogels, zeker tijdens strenge winters. Daarbij gaat het niet alleen om zaadetende zangvogels als de geelgors, maar ook om muizen etende roofvogels als blauwe kiekendief, torenvalk en uilen.

Samen met

Samen met de provincie Limburg, Staatsbosbeheer en met toestemming van Defensie, heeft Vogelbescherming dit project op gang geholpen. De provincie Limburg en Staatsbosbeheer hebben de financiële steun overgenomen. Vrijwilligers van Stichting de Ortolaan en het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg monitoren het gebied intensief.

Start

Het akkerproject voor natuurgericht beheer op een deel van het militaire terrein van de Kraijelheide, is van start gegaan in 2007 en heeft inmiddels een structureel karakter gekregen. In ieder geval tot 2018 zijn de kosten hiervoor gedekt.

Locatie

Boekend

Helpt u mee?

Akkervogels profiteren van natuurgericht akkerbeheer en de extensieve teelt van gewassen. Dit komt echter niet veel meer voor in ons land. Samen met lokale partners en andere natuurbeschermingsorganisaties zet Vogelbescherming zich ervoor in dit type beheer in bepaalde gebieden te stimuleren en in stand te houden. Helpt u mee?

Doneer nu