Navigatie overslaan
Tapuit / Shutterstock Alle berichten

Natuur is de dupe van politieke handjeklap over de stikstofwet

Geplaatst op 14 december 2020

Op donderdag 10 december debatteerde de Tweede Kamer over het nieuwe voorstel voor een stikstofwet, die minister Schouten (LNV) onlangs presenteerde. Om een meerderheid in beide Kamers achter dit voorstel te krijgen heeft de minister afspraken gemaakt met SGP, 50PLUS en SP. Om deze partijen over de streep te trekken, moest minister Schouten wél water bij de wijn doen. Die doet echter afbreuk aan de slagkracht van het nieuwe wetsvoorstel. Dit voorstel laat de natuur stikken, vindt Vogelbescherming. 

De commissie Remkes adviseerde eerder dit jaar om de stikstofuitstoot in 2030 met 50% terug te dringen. Dat vereist een moedige, broodnodige aanpak om de landbouw, industrie en verkeer milieuvriendelijker te maken. Uit het eerste, door de Kamer afgewezen, voorstel van de stikstofwet bleek dat die moed ver te zoeken was: de minister zette toen in op slechts 26% reductie in 2030. Eind november riepen de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties de minister daarom op om te komen met een beter wetsvoorstel. Een die juridisch wél houdbaar is en een die veel beter is voor het herstel van de natuur. 

Iets hoger ambitieniveau

Vogelbescherming vindt het teleurstellend en zorgwekkend dat de minister hier geen gehoor aan heeft gegeven. Wel zijn er afgelopen week een aantal wetswijzigingen voorgesteld waarmee het ambitieniveau van het wetsvoorstel wat wordt verhoogd. Zo stellen SP en D66 voor in 2035 een reductie van 50% te bereiken. CU en 50PLUS willen in de wet vastleggen dat er óók in 2025 al een tussentijdse stikstofafname van 21% aantoonbaar gerealiseerd is.

Het advies van de commissie Remkes wordt hiermee door de Tweede Kamer in de wind geslagen. Het blijft bovendien onduidelijk of de problemen echt bij de bron worden aangepakt. Het gevaar is dat de minst lastige maatregelen de eerste tien jaar genomen worden en de stevigere maatregelen worden bewaard voor de vijf jaar daarna. Er is echter geen reden te bedenken waarom die maatregelen niet al in de komende tien jaar genomen kunnen én moeten worden. 

Ambitieuze doelen vooruitschuiven

Daarnaast is het nog maar de vraag of deze stikstofwet, inclusief de voorgestelde wijzigingen, wel voldoet aan de Europese Habitatrichtlijn. Vorig jaar werd juist een streep gezet door de Programmatische Aanpak Stikstof, omdat deze in strijd was met de Europese wetgeving 

Ambitieuze doelen vooruitschuiven in de tijd, het is een bekend verschijnsel. En dat terwijl de natuur al decennialang piept en kraakt onder de stikstofdeken. Om even bij vogels te blijven: hierdoor wordt een Rode Lijst-soort als de tapuit er sterk door bedreigd en hebben we het korhoen al bijna uit moeten zwaaien als Nederlandse broedvogel.

CDA en VVD stelden in het Kamerdebat voor de oplossing te zoeken in mínder natuur, door bepaalde natuurgebieden te schrappen als beschermd Natura 2000-gebied. Vogelbescherming vindt dat heel triest. Zeker als je daarbij bedenkt dat Nederland binnen Europa achteraanloopt in het behoud en herstel van de biodiversiteit. Compromissen, het hoort bij de politiek. Maar van dit compromis is de natuur uiteindelijk wederom de dupe.

Dinsdag 15 december stemt de Tweede Kamer over de wet en ingediende moties en amendementen. 

Geef voor vogels

Vogels zijn er altijd en bijna overal. Ze bezorgen ons plezier en blijven ons verwonderen. Toch is de aanwezigheid van vogels niet vanzelfsprekend. Veel vogels hebben het moeilijk of dreigen zelfs uit ons land te verdwijnen. Help ook mee.

Doneer nu

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws