Navigatie overslaan

Wat doet de Ledenraad van Vogelbescherming?

De Ledenraad vertegenwoordigt alle leden en bewaakt de doelstellingen van Vogelbescherming. De exacte bevoegdheden van de Ledenraad staan in de statuten van Vogelbescherming (Artikel 11, lid 2). Wil je meer over Vogelbescherming weten, kijk dan rond op deze website, of in ons jaarverslag.

Wil je je kandidaatstellen voor de Ledenraad?

Iedereen die minimaal een jaar lid is van Vogelbescherming, kan zich kandidaat stellen voor de Ledenraad. Je kunt je tot uiterlijk 1 februari 2024 kandidaat stellen door het volledig ingevulde vragenformulier op te sturen. Op dit formulier verklaar je dat je, indien gekozen, bereid bent de benoeming te aanvaarden en dat je de doelstelling van de Vereniging onderschrijft.

Geef op het formulier aan wat je motivatie is om te kiezen voor de Ledenraad van Vogelbescherming, en wat je (maatschappelijke) achtergrond is. Wij gaan bij het zoeken naar nieuwe kandidaten uit van een collectief functieprofiel. Voor een Ledenraadslid is een computer met actuele software onmisbaar.

Je kunt het ingevulde formulier mailen naar Ellis Samsom.

Hoe werkt de Ledenraad?

De Ledenraad komt een aantal maal per jaar bij elkaar. Twee keer vergadert de Ledenraad in aanwezigheid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht geeft dan een toelichting op de jaarrekening (voorjaar) en het jaarplan (najaar). Deze bijeenkomsten vinden plaats op een zaterdag, waarbij de ochtend benut wordt voor de formele vergaderingen. De zaterdagmiddag wordt benut voor het uitdiepen van een thema. Op deze dagen is er veel ruimte om op een informele manier met elkaar van gedachten wisselen. Daarnaast heeft de Ledenraad een keer per jaar een vergadering op een maandagavond in september in Zeist. Indien noodzakelijk kan tussentijds nog een (digitale) bijeenkomst georganiseerd worden. De vergaderdata worden ruim van tevoren bekend gemaakt. Er wordt van je verwacht dat je alle vergaderingen bijwoont.

Het Bestuur van vogelbescherming (directeur-bestuurder) is aanwezig bij alle Ledenraadsvergaderingen. De voorzitter en vice-voorzitter van de Ledenraad zijn lid van de Ledenraad en worden gekozen door de leden van de Ledenraad.

Er bestaan vier permanente Ledenraadscommissies:

  • Bescherming
  • Samenleving & achterban
  • Externe positie
  • Impact & financiën

Als lid van de Ledenraad zit je in één van deze commissies. Je komt niet altijd direct in de commissie van je keuze. Zittende ledenraadsleden wisselen tijdens hun aangestelde periode ook wel eens van commissie. De commissies adviseren de Ledenraad en de Ledenraad adviseert op zijn beurt het Bestuur. Een commissie kan in principe zo vaak bij elkaar komen als zij dat nodig acht, maar vergadert minimaal driemaal per jaar als voorbereiding op de Ledenraadsvergaderingen. Als Ledenraadslid lever je een actieve bijdrage aan één van de commissies.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de Ledenraad neem dan contact op met Ellis Samsom. Zij zal je in contact brengen met een van de huidige Ledenraadsleden.

Ellis Samsom

Ellis Samsom, Medewerker Vogelbescherming
Neem contact met mij op

Wat gebeurt er met je aanmelding?

Na de sluitingstermijn beoordeelt de Kiescommissie van de Ledenraad de kandidaten op basis van de voorwaarden voor kandidaatstelling, het functieprofiel de benodigde competenties en het ingevulde vragenformulier, en plaatst de kandidaten die hieraan voldoen op de lijst met verkiesbare personen. De kandidaten die hier niet aan voldoen, worden niet op de lijst geplaatst en ontvangen hierover persoonlijk bericht. 

Vervolgens krijgen alle leden tussen half april en 15 mei de gelegenheid hun stem uit te brengen op de lijst met kandidaten. Na de sluitingstermijn krijgen alle kandidaten persoonlijk bericht, uiterlijk 31 mei.

En dan?

Je bent niet gekozen

Aangezien er jaarlijks een beperkt aantal vacatures is, kan het zijn dat je niet wordt gekozen. In dat geval zal je gevraagd worden of je in portefeuille gehouden mag worden voor het lopende jaar.

Je bent gekozen

Als je wordt gekozen, gaat jouw lidmaatschap van de Ledenraad op 9 juni 2024 in. Op 20 juni 2024 (reserveer deze datum vast in je agenda) wordt voor de nieuwe Ledenraadsleden een Introductiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met het Bestuur en management van Vogelbescherming, de voorzitter en de vice-voorzitter van de Ledenraad. Na deze bijeenkomst wordt samen bekeken in welke commissie je komt.

De eerstvolgende officiële vergadering is vervolgens in september. Vanaf dit moment draai je mee in de (vergader)cyclus van de Ledenraad. Ledenraadsleden worden gekozen voor een termijn van vier jaar, waarna je je eenmalig herkiesbaar kunt stellen voor een tweede termijn van vier jaar.

Aftreden na de eerste of tweede termijn

Wanneer je aftreedt omdat je termijn erop zit, ontvang je begin van dat jaar een brief met de vraag of je je herkiesbaar wilt stellen of met de mededeling dat je in dat jaar reglementair aftredend bent, omdat je een tweede termijn hebt volgemaakt. Je laatste officiële vergadering valt dan in mei van dat jaar. Hierna ben je geen lid meer van de Ledenraad.

Tussentijds aftreden

Helaas kan het voorkomen datje door persoonlijke omstandigheden (te druk, ziekte etc.) genoodzaakt bent om tussentijds af te treden. Je kunt dit melden bij de voorzitter van de Ledenraad. In overleg met de voorzitter wordt afgesproken wat je laatste vergadering is.

Hieronder vind je het vergaderrooster van 2024:

Vergaderdatum Soort vergadering
20 juni Introductie nieuwe Ledenraadsleden
16 september Ledenraadscommissie
23 september Ledenraadsvergadering
28 oktober Ledenraadscommissie
9  november Ledenraadsvergadering met RvT