Navigatie overslaan

Wat doet de Ledenraad van Vogelbescherming?

De Ledenraad vertegenwoordigt alle leden en bewaakt de doelstellingen van Vogelbescherming. Die doelstellingen zijn ook het richtsnoer bij de afweging van belangen. De exacte bevoegdheden van de Ledenraad staan in de statuten van Vogelbescherming (Artikel 11, lid 2). Wilt u meer over Vogelbescherming weten, kijk dan rond op deze website of in ons jaarverslag.

Wilt u zich kandidaatstellen voor de Ledenraad?

Iedereen die minimaal een jaar lid is van Vogelbescherming, kan zich kandidaat stellen voor de Ledenraad. U kunt zich tot uiterlijk 1 februari 2021 kandidaat stellen door het volledig ingevulde vragenformulier op te sturen per post of e-mail. Op dit formulier vragen we u een verklaring af te geven dat u bij eventuele verkiezing bereid bent de benoeming te aanvaarden en dat u de doelstelling van de Vereniging onderschrijft.

Om een goed beeld te krijgen van de kandidaten, verzoeken wij u op het formulier duidelijk aan te geven wat uw motivatie is om te kiezen voor de Ledenraad van Vogelbescherming, en wat uw (maatschappelijke) achtergrond is. Er wordt bij het zoeken naar nieuwe kandidaten gewerkt met een collectief functieprofiel. Per jaar wordt bekeken welke competenties aanvulling behoeven. Voor 2021 zijn wij op zoek naar kandidaten met kennis van communicatie&marketing en natuurbescherming nationaal en internationaal, maar ook kandidaten met kennis van wet-en regelgeving, en verenigingsorganisatie zijn van harte welkom om te reageren. Gezien de huidige samenstelling van de Ledenraad worden in het bijzonder jongeren, vrouwelijke kandidaten en leden die in Noord of Zuid-Nederland woonachtig zijn, uitgenodigd om zich aan te melden.

U kunt het ingevulde formulier en de verklaring mailen aan: Ellis Samsom of opsturen naar Vogelbescherming Nederland, t.a.v. Ellis Samsom, Postbus 925, 3700 AX Zeist.

Hoe werkt de Ledenraad?

De Ledenraad komt vier maal per jaar bij elkaar. Twee keer daarvan vergadert de Ledenraad in aanwezigheid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht geeft dan een toelichting op de jaarrekening (mei) en het jaarplan (november). Deze bijeenkomsten vinden plaats op een zaterdag, waarbij de ochtend benut wordt voor de formele vergaderingen. De zaterdagmiddag wordt dan benut voor een excursie (mei) en het uitdiepen van een thema (november). Op deze dagen is ook veel ruimte voor de leden van de Ledenraad, Raad van Toezicht en Bestuur om op een meer informele manier met elkaar van gedachte wisselen. De andere twee vergaderingen vinden op een maandagavond plaats op het kantoor van Vogelbescherming in Zeist (februari en september).  Het Bestuur woont alle Ledenraadsvergaderingen bij. De voorzitter en vice-voorzitter zijn lid van de Ledenraad en worden gekozen door de leden van de Ledenraad.

Er bestaan vier permanente Ledenraadscommissies: Bescherming Nationaal, Bescherming Internationaal, Communicatie en Interne Organisatie. De leden van de Ledenraad worden verzocht in één van deze commissies zitting te nemen. De commissies adviseren de Ledenraad en de Ledenraad adviseert op zijn beurt het Bestuur. Een commissie kan in principe zo vaak bij elkaar komen als zij dat nodig acht, maar vergadert minimaal twee maal per jaar als voorbereiding op de Ledenraadsvergadering in het voor- en najaar. Als Ledenraadslid levert u een actieve bijdrage aan een van de commissies. Een pc/tablet met actuele software is onmisbaar.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Ledenraad neem dan contact op met Ellis Samsom.
Ellis Samsom

Ellis Samsom, Medewerker Vogelbescherming
Neem contact met mij op

Wat gebeurt er met uw aanmelding?

Na de sluitingstermijn beoordeelt de Kiescommissie van de Ledenraad de kandidaten op basis van de voorwaarden voor kandidaatstelling, het functieprofiel de benodigde competenties en het ingevulde vragenformulier, en plaatst de kandidaten die hieraan voldoen op de lijst met verkiesbare personen. De kandidaten die hier niet aan voldoen, worden niet op de lijst geplaatst en ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Vervolgens krijgen alle leden de gelegenheid hun stem uit te brengen op de lijst met kandidaten. Na de sluitingstermijn (uiterlijk 31 mei)  krijgen alle kandidaten persoonlijk bericht.

En dan?

U ben niet gekozen

Aangezien er jaarlijks een beperkt aantal vacatures is, kan het zijn dat u niet wordt gekozen. In dat geval zal u gevraagd worden of u in portefeuille gehouden mag worden voor het lopende jaar.

U bent gekozen

Als u wordt gekozen, gaat uw lidmaatschap van de Ledenraad per 1 juni in. Op 3 juni 2021 (reserveer deze datum vast in uw agenda) wordt voor de nieuwe Ledenraadsleden een Introductiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met het Bestuur en management van Vogelbescherming, de voorzitter van de Ledenraad en de voorzitters van de commissies van de Ledenraad. Zij lichten allen hun eigen werkveld toe. Na deze bijeenkomst wordt u gevraagd in welke commissie u zitting wilt nemen.

De eerstvolgende officiële vergadering is vervolgens in september. Vanaf dit moment draait u mee in de (vergader)cyclus van de Ledenraad. Ledenraadsleden worden gekozen voor een termijn van vier jaar, waarna u zich eenmalig herkiesbaar kunt stellen voor een tweede termijn van vier jaar.

Aftreden na de eerste of tweede termijn

Wanneer u aftreedt omdat uw termijn erop zit, ontvangt u begin van dat jaar een brief met de vraag of u zich herkiesbaar wilt stellen of met de mededeling dat u in dat jaar reglementair aftredend bent, omdat u een tweede termijn hebt volgemaakt. Uw laatste officiële vergadering valt dan in mei van dat jaar. Hierna bent u geen lid meer van de Ledenraad. U wordt nog wel uitgenodigd voor de Informatieve Bijeenkomst van de Ledenraad. Hier heeft u gelegenheid om op informele wijze afscheid te nemen van uw collega’s.

Tussentijds aftreden

Helaas kan het voorkomen dat u door persoonlijke omstandigheden (te druk, ziekte etc.) genoodzaakt bent om tussentijds af te treden. U kunt dit melden bij de voorzitter van de Ledenraad. In overleg met de voorzitter wordt afgesproken wat uw laatste vergadering is.

Hieronder vindt u het vergaderrooster van 2021:

Vergaderdatum Soort vergadering
3 juni 2021 Introductie nieuwe Ledenraadsleden (avond)
13 september 2021 Vergadering Commissies Ledenraad (avond)
20 september 2021 Ledenraadsvergadering (avond)
8 november 2021 Vergadering Commissies Ledenraad (avond)
20 november 2021 Ledenraadsvergadering met Raad van Toezicht + thema (hele dag)