Navigatie overslaan
Noordse stern / Jelle de Jong

Strategie

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Vogelbescherming werkt aan de hand van zes prioriteiten:

Grutto in het gras / Anne-Lieke Struijk Grutto in het gras / Anne-Lieke Struijk

Een natuurrijk platteland

Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland door de intensieve landbouw. Daarom willen we weide- en akkervogelgebieden waar boerenlandvogels nog wel overleven veiligstellen. Ook werken we aan een landbouwsysteem waar boeren zich inzetten voor de natuur en de vogels op hun land én een fatsoenlijk inkomen verdienen.

 

Actieve samenleving voor vogels en natuur

De basis voor ons werk is de betrokkenheid van mensen bij vogels en natuur. Vogelbescherming wil daarom veel mensen bereiken en ze inspireren om op verschillende manieren mee te doen met vogels beschermen.

 

Scholekster / Shutterstock Scholekster / Shutterstock

Natte topnatuur voor vogels

Ons land is wereldwijd belangrijk voor miljoenen vogels door zijn waterrijke gebieden zoals de Waddenzee, de Delta, het IJsselmeer en moerassen. Vogelbescherming zet zich in voor de bescherming en het verbeteren van deze gebieden die te lijden hebben onder tal van bedreigingen.

 

Grenzeloze natuurbescherming

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Samen met onze ruim 120 Partners van BirdLife International werken we aan structurele oplossingen om dat te stoppen.

 

Meer natuur in de stad

Vogelbescherming komt op voor vogels en natuur in stad en dorp. We werken daarbij samen met gemeenten, bouwers en bedrijven om gebouwen en parken aantrekkelijk te maken voor vogels en voor bijen en vlinders. En we helpen mensen hun tuin vogelvriendelijk te maken.

 

Bos en heide

Het gaat niet goed met de natuur en vogels in veel bossen en heidegebieden, onder andere door stikstofdepositie, verdroging en versnippering. Vogelbescherming zet zich samen met eigenaren en beheerders van deze gebieden in om de situatie verbeteren.