Navigatie overslaan
Kuifduiker / Elwin van der Kolk

Kuifduiker

Horned Grebe, Podiceps auritus - Futen (Podicipedidae)

De kuifduiker komen we vooral als wintergast tegen. Zomerwaarnemingen zijn schaars. De soort komt als broedvogel vooral in Noordoost-Europa voor, evenals op IJsland en in Schotland. De kuifduiker lijkt op de geoorde fuut, en met name in winterkleed zijn de twee lastig te onderscheiden.

Kuifduiker / Agami

Herkenning

Kleiner dan gewone fuut. Prachtkleed kop en achterkant hals glanzend zwart. Goudgele veren vanaf snavelwortel door rode ogen schuin omhoog naar achteren. Hals, borst en flanken kastanjebruin, bovenzijde zwart. Winterkleed bovenste helft kop scherp afgesneden zwart (tot boven oog), onderste helft wit. Achterzijde hals bruinig zwart, voorzijde vuilwit. Bovenzijde en flanken grijsbruin, onderzijde wit.

Geluid

Buiten broedtijd zwijgzaam.


31–38 cm, spanwijdte 59–65 cm

Deze soort lijkt op:

Cursus Vogels in Nederland

In deze gratis online vogelcursus voor beginners leer je in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten. Veel plezier!

Camilla Dreef & Nico de Haan

Schrijf je in

Nico de Haan en Camilla Dreef

Leefwijze

Broeden

Laat broedseizoen, half mei tot in augustus, afhankelijk van dooi in de noordoostelijke streken. Gemiddeld 4-5 eieren. Meestal één broedsel. Broedduur 22-25 dagen. Nest is een vlotje van plantaardig materiaal, verankerd aan watervegetatie, verborgen in zegge of onder overhangende takken van wilg. Op IJsland ook tussen rotsen. Solitaire broeder, soms los kolonieverband. Jongen vanaf dag twee door ouders op rug gedragen en na 40-50 dagen zelfstandig. Nog weer 10 dagen later kunnen ze vliegen.

Leefgebied

Ondiepe, voedselrijke meren en vennen met een rijke oevervegetatie. In Noord-Noorwegen en IJsland daarnaast ook in voedselarme open meren met kale oevers. Waar broedgebied overlapt met dat van roodhalsfuut verdwijnt de kuifduiker in onderlinge competitie. 's Winters voornamelijk op zee (ondiepe baaien) en in brak water, ook wel op grote meren.

Voedsel

Voornamelijk geleedpotigen (met name insecten en larven), kleine vis (bijvoorbeeld stekelbaars) en kuit. Duikt naar voedsel

Vogeltrek

Trekvogel die de broedgebieden verlaat op zoek naar grote meren, binnendelta’s en andere beschutte kustgebieden, onder meer Oostzeegebied. In ons land schaarse wintergast (rond de 150-160 vogels), vooral in de Delta, van oktober tot in april. Tot vele tientallen exemplaren in Oosterschelde, Volkerakmeer en Voordelta. Schaars op meren in het binnenland.


Verspreiding en aantal

wintergast in zeer klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

In Nederland zomerwaarnemingen zeldzaam. Vanaf najaar aanwezig als wintergast. Tot vele tientallen exemplaren in Oosterschelde, Volkerakmeer en Voordelta. Schaars op meren in het binnenland.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 0 (in 2022)
Geschat maximum aantal overwinteraars 110-140 (in 2016-2021)
Doortrekkers 64-150, nov,mrt (in 2016-2021)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Winterwaarnemingen in de Zeeuwse Delta.

In Europa

Hoofdzakelijk in de boreale klimaatzone. De soort komt als broedvogel vooral in Noordoost-Europa voor, evenals op IJsland en in Schotland. Europese populatie (exclusief Rusland) geschat op 6.000-9.000 broedparen, waarvan het merendeel in Finland.

Meer informatie


Bescherming

Wat wij doen

Vogelbescherming heeft geen speciale maatregelen voor de kuifduiker, maar zet zich op allerlei manieren in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta in voor een meer natuurlijke delta.

Drieteenstrandloper / Shutterstock

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

Neem MijnVogelvinder.nl in je hand en herken vogels door het hele land! MijnVogelvinder.nl is een web-app voor de mobiele telefoon. Deze handige vogelwegwijzer voor onderweg vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien.

Meer over MijnVogelvinder

Wet- en regelgeving

De kuifduiker is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn kuifduikers beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de kuifduiker is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

Verschillende natuurgebieden die door de kuifduiker worden gebruikt als foerageergebied zijn aangewezen en beschermd als Natura 2000-gebied op grond van hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Dit zijn Grevelingen, Krammer-Volkerak, Oosterschelde en Voordelta. Voor deze gebieden gelden strenge regels voor alle plannen, projecten en andere handelingen die mogelijk significante negatieve effecten hebben op de natuurwaarden waarvoor het gebied is aangewezen.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal