Navigatie overslaan
Bruine boszanger / Elwin van der Kolk

Bruine boszanger

Dusky warbler, Phylloscopus fuscatus - Boszangers (Phylloscopidae)

Een zeldzame boszanger uit centraal en oostelijk Siberië, die in oktober en november steeds vaker wordt gezien in Nederland. Lijkt op een bruinkleurige tjiftjaf, maar met een duidelijke witbeige wenkbrauwstreep en roze pootjes. Wordt meestal opgemerkt door zijn smakkende roep. Je krijgt een bruine boszanger vaak lastig te zien, omdat ze zich goed verborgen weten te houden in struiken.

Bruine boszanger / Agami

Herkenning

Bruine boszangers hebben de vorm van een tjiftjaf, maar zijn egaal donker grijsbruin van boven. De onderdelen zijn lichter grijsbruin, soms zelfs wat rossig. Opvallend verschil met de tjiftjaf is ook het koppatroon, met name de witbeige oogstreep, die voor het oog doorgaans witter is dan achter het oog. De poten zijn normaal gesproken lichter van kleur dan die van de tjiftjaf. Meestal blijven bruine boszangers diep en laag in de vegetatie verscholen, zodat ze vaak lastig te zien zijn. Ze worden dan ook meestal gevonden dankzij hun typische roep: een smakkend, kort en hard 'tjek'. Als twee steentjes die tegen elkaar ketsen.

Geluid

De typische roep van een bruine boszanger is een smakkend, kort en hard 'tjek'. Als twee steentjes die tegen elkaar ketsen. Zang alleen te horen in broedgebied. Een ritmisch, snel "Tjoewie-tjoewie-tjoewie" of "Tjie-tjie-tjie".


11-12 cm, spanwijdte 18 cm

Deze soort lijkt op:

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

MijnVogelvinder appelvink

Leefwijze

Broeden

Bruine boszangers broeden van eind mei tot midden augustus. Ze leggen 4 tot 6 eieren in een bolvormig nest dat bestaat uit droge grassen en zeggen, mos, plantenstengels en veren. Het nest wordt gebouwd door de vrouw, meestal op de grond, onder wilgenbosjes of struikgewas. Soms wordt het nest wat hoger (tot ongeveer 1 meter) op een tak of in een struik gebouwd. Na 11 tot 12 dagen komen de jongen uit en binnen een dag of 15 zijn ze vliegvlug.

Leefgebied

Broedt vanaf Centraal- en Oost-Siberië tot in het Verre Oosten van Rusland. Daarnaast in heel Mongolië en Noordoost- en Centraal-China. Overwintert in Noordoost-India en Zuidoost-Azië. Bruine boszangers broeden in struiken en lage, dichte vegetatie in taigabossen. Vaak in wilgen- en vlierstruiken langs rivieren en in moerassen en vochtige weiden. Maar ook in struikgewas in bergachtig terrein, tot 4200 meter hoogte. Buiten de broedtijd te vinden in heuvelland met struiken, open gebieden met lage bosjes en bomen en de randen van landbouwgrond. Zoekt meestal plaatsen op in de buurt van water.

Voedsel

Eet voornamelijk kleine insecten, zoals snuitkevers en andere kleine kevers. Daarnaast ook kleine weekdieren, nachtvlinders, larven en zaadjes. Foerageert zeer onopvallend in dik struikgewas en op laag bij de grond hangende takken. Wipt nerveus en vrijwel constant met de staart en trekt vaak met de vleugels.

Vogeltrek

Bruine boszangers verlaten in augustus en september hun broedgebieden en overwinteren grotendeels in Noordoost-India en Zuidoost-Azië. Het is een lange-afstandstrekker die jaarlijks wijdverspreid vooral in het najaar als dwaalgast kan opduiken. In vrijwel heel Europa, maar vooral in de landen rond de Noord- en Oostzee. In Nederland worden jaarlijks vanaf september tot in december bruine boszangers gezien, sinds 2020 duidelijk vaker. Het gros trekt door, maar steeds vaker overwinteren hier exemplaren, die eind maart weer vertrokken zijn.

Cursus Vogels in Nederland

In deze gratis online vogelcursus voor beginners leer je in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten.

Camilla Dreef & Nico de Haan

Schrijf je in

Nico de Haan en Camilla Dreef

Verspreiding en aantal

Bruine boszangers komen in hun broedgebieden lokaal zeer talrijk voor. De laatste decennia worden ze in het najaar ook steeds vaker in Nederland gevonden. Sinds 2020 zijn de aantallen zelfs flink gestegen. Bruine boszangers duiken het vaakst op langs de kust en dan met name op de Waddeneilanden, maar ze worden ook met grote regelmaat in het binnenland gevonden; in alle provincies.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 0-1 (in 2013-2015)
Doortrekkers uiterst klein aantal

Bron: sovon.nl

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Vanaf eind september heb je het hele najaar kans om bruine boszangers te vinden. Meestal in de kuststrook en dan met name op de Waddeneilanden, maar ook in het binnenland. Let vooral op de zeer karakteristieke, smakkende 'tsjek'-roep. Dicht struikgewas in de buurt van water is een kansrijke plek.

In Europa

Wordt vanaf september tot diep in het najaar in heel Europa als dwaalgast gezien. De meeste waarnemingen komen uit de landen rond de Noord- en Oostzee.

Meer informatie


Bescherming

Deze soort geldt als wereldwijd niet bedreigd.

Wat wij doen

Vogelbescherming zet zich in voor een algehele verbetering van de natuurkwaliteit in Nederland. Daar profiteren ook dwaalgasten van.

Wat kun jij doen

Verstoor geen dwaalgasten en respecteer de aanwijzingen van terreinbeheerders. Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk kunnen belangrijk bijdragen aan een basiskwaliteit natuur in Nederland, waardoor het voor vogels aantrekkelijker wordt om in Nederland te verblijven.  

Meer weten?

Vogelbescherming Optiek

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

Bekijk Vogelbescherming Optiek

Wet- en regelgeving

De bruine boszanger is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn bruine boszangers beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de bruine boszanger is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3. 1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming. De bruine boszanger komt slechts in beperkte mate op doortrek in Nederland voor.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal