Navigatie overslaan
Bokje / Elwin van der Kolk

Bokje

Jack Snipe, Lymnocryptes minimus - Strandlopers (Scolopacidae)

Het bokje is de kleinste snip. Bij verstoring vertrouwt hij volledig op zijn camouflage, waardoor je hem meestal pas ziet als je er bijna op staat. Als er vorst is, zijn er betere kansen om hem te zien: in kwelslootjes. Het is geen zeldzame vogel, die op doortrek en in de winter bij ons wordt gezien.

Bokje / Agami

Herkenning

Kleiner dan een watersnip, met een veel kortere snavel en met strepen op de flank. Watersnip heeft bandering op de flanken. Vliegt zonder geluid vlak voor je voeten op om meestal na een korte vlucht weer te landen. Drukt zich bij onraad heel stil op de grond, waarbij de vogel helemaal versmelt met de omgeving. In vlucht herkenbaar aan het kleine formaat, de korte snavel en de ietwat puntige staart.

Geluid

Op trek in Nederland zwijgzaam. In broedgebied bijzondere baltsroep, die lijkt op een aanzwellende groep galloperende paarden in de verte.


17-19 cm, spanwijdte 34-42 cm

Deze soort lijkt op:

Winkeloverzicht

Vogelbescherming-optiek en andere topmerken

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons ruime assortiment in onze webshop

Leefwijze

Broeden

Waarschijnlijk monogaam en territoriaal. Man heeft baltsvlucht in schemer. Broedt op de grond, goed verborgen in de vegetatie. Eén, maar mogelijk twee broedsels; meestal vier, soms drie eieren. Legtijd mei-begin september. Broedduur 21-24 dagen, beide geslachten broeden. Jongen worden door beide ouders verzorgd. Nestvlieders, vliegvlug na 19-20 dagen, waarna jongen geheel zelfstandig worden.

Video in nieuw venster openen

Leefgebied

Buiten broedtijd in lage moerassige vegetaties (rietland, venen, veenmosbulten met slik, slootkanten, natte weilanden), ook kwelders. Zeer zelden uit de dekking van de vegetatie, dit gebeurt vooral bij vorst. Broedt in open moerassen, overstromingsgebieden van rivieren en meren, venen, bostoendra, open taiga, elzen- en wilgenbroekbossen met veenbulten.

Voedsel

Insecten en hun larven, wormen, slakjes en soms zaden. Beweegt het lichaam ritmisch heen en weer bij het prikken van de snavel in de grond. Pikt ook voedsel van de oppervlakte. Foerageert meestal alleen of in kleine, losse groepjes. Zoekt vooral 's nachts of in de schermer naar voedsel.

Vogeltrek

Grotendeels trekvogel, die overwintert in West- en Zuid-Europa en in Afrika, ook ten zuiden van de Sahara. Trekt over breed front. Blijft in broedgebied tot na de rui en trekt dan pas weg, van begin september tot in november. Voorjaarstrek vooral in maart en april. Nachttrekker, die vooral solitair trekt. Wordt soms bij vorsttrek overdag gezien.

MijnVogelvinder blauwborst

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

Verspreiding en aantal

doortrekker en wintergast in vrij klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

De trend van doortrekkende aantallen bokjes in Nederland is onbekend; door de verborgen levenswijze is monitoring zeer moeilijk.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 500-1000 (in 2013-2015)
Doortrekkers 2000-10.000 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Zoek tijdens vorst kwelslootjes af.

In Europa

Broedt in Fenno-Scandinavië, Baltische staten en in Noord-Rusland en Siberië.

Meer informatie


Bescherming

Het is niet bekend hoe het gaat met de Europese populatie bokjes. De soort wordt bedreigd door verlies en aftakeling van zijn moerassige leefgebieden door bebossing, turfwinning en verdroging. Heeft ook last van loodvergiftiging. Wordt in veel landen nog bejaagd (onder meer Denemarken, Frankrijk).

Wat wij doen

Voor het beschermen van belangrijke wetlands heeft Vogelbescherming een netwerk van vrijwillige WetlandWachten. Zij fungeren als ogen en oren in het veld en rapporteren over misstanden en treden dan ook op met hulp van Vogelbescherming. Ook adviseren zij over beheermaatregelen.

Wat kun jij doen

Bokjes profiteren van beheer met natuurlijke waterpeildynamiek, ontwikkeling van natte natuurgebieden, plasdras en hoogwatersloten, natuurlijke, flauwe oevers.

Meer weten?

Actuele berichten

Downloads


Wet- en regelgeving

Het bokje is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn bokjes beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van het bokje wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate op doortrek in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal