Navigatie overslaan
Idzega / Sandra Peters Toon alles in de buurt

Skriezekrite Idzega

In het gebied tussen Gaastmeer, Oudega en Heeg ligt een van de beste weidevogelgebieden in Friesland. Deze skriezekrite (gruttokring) Idzega telt 1.700 à 1.800 hectare en daar broeden jaarlijks zo’n 350 gruttopaartjes. Het in stand houden van een goede weidevogelpopulatie gaat ook in Idzega niet vanzelf. Daarom werkt Vogelbescherming samen met anderen om knelpunten voor weidevogels in het gebied op te lossen.

Locatie

Idzega, Zuidwest-Friesland

Idzega heeft als weidevogelkerngebied een goede uitgangspositie,maar ook Idzega ontkomt niet aan intensivering van de melkveehouderij. Vrijwel steeds wanneer een boer stopt met zijn bedrijf, wordt het overgenomen door iemand die meer opbrengst van het land wil halen. Dat gaat dan ten koste van de weidevogels. Vandaar dat Vogelbescherming voortdurend naar mogelijkheden zoekt om de weidevogelboeren te helpen en het gebied te verbeteren.

Samenwerken

Vogelbescherming werkt in Idzega nauw samen met de skriezekrite, de gruttokring. Zij hebben de kennis over waar de weidevogels zitten, en ze kennen de boeren én het gebied op hun duimpje. Samen met de skriezekrite zoeken we naar mogelijkheden om de weidevogelboeren te ondersteunen en te intensieve bedrijven buiten het gebied te houden.

Plasdras

Een deel van de boeren in Idzega maakt de productie van hun land ondergeschikt aan de weidevogels. Zij maaien niet vóór 15 juni en zij bemesten met vaste stalmest. Daarnaast wordt het waterpeil in het voorjaar in overleg met het waterschap hooggehouden. Sommige boeren gaan nog een stapje verder en leggen een plasdras aan: een stuk van het land dat vanaf half februari deels of helemaal blank wordt gezet en daarna tot half juni drassig mag blijven. Plasdrasland in combinatie met kruidenrijk grasland is trekpleister voor de grutto’s; ze maken daar hun nesten.

‘Elke meter telt’ en het Rijke Weide Vogelfonds

Idzega is een kerngebied voor weidevogels. Via de actie ‘Elke meter telt’ helpt Vogelbescherming Nederland de boeren in deze gebieden. Meestal financieren we de inrichting van gebieden. Zo helpen we bij de aanschaf van waterpompen op zonne-energie, stuwen in sloten (verhogen waterpeil) en richten we plasdraspercelen in. We regelen ook de aankoop van het juiste zaadmengsel, om meer kruidenrijkdom te realiseren. Ook voor Idzega kochten we zaden voor kruidenrijk grasland en legden we een aantal plasdrassen aan.

En als het mogelijk is gaan we verder. Zo heeft het Rijke Weide Vogelfonds in 2019 27 hectare in het gebied aangekocht voor de weidevogels, en wordt er nu samen met de boeren in de streek gewerkt aan het verder optimaliseren van het weidevogelgebied.

Alle extra hulp blijft welkom, want de overheid treft zelf veel te weinig maatregelen voor weidevogels. Vogelbescherming roept daarom iedereen op om geld te blijven geven. Daarmee kunnen we nog meer meters grasland omvormen tot boerenlandvogelland. Help mee!