Toon alles in de buurt

Skriezekrite Idzega

In het gebied tussen Gaastmeer, Oudega en Heeg ligt een van de beste weidevogelgebieden in Friesland. Deze skriezekrite (gruttokring) Idzega telt 1.700 à 1.800 hectare en daar broeden jaarlijks zo’n 350 gruttopaartjes. Maar dat aantal staat wel onder druk. Zo liep het aantal broedparen de laatste jaren met twintig procent terug. Met de actie ‘Elke meter telt’ willen we de boeren helpen de noodzakelijke extra maatregelen te nemen. Help mee!

Locatie

Idzega, Zuidwest-Friesland

Idzega heeft als kernweidevogelgebied een goede uitgangspositie, maar het kruidenrijk grasland kan nog een impuls gebruiken. Zeker nu ook de grutto-populatie in Idzega kwetsbaar blijkt, moeten alle zeilen worden bijgezet. Als een boer bijvoorbeeld stopt met zijn bedrijf kan het gebeuren dat zijn opvolger intensief gaat boeren. Dat gaat dan ten koste van de weidevogels. Vandaar dat Vogelbescherming voortdurend naar mogelijkheden zoekt om de weidevogelboeren te helpen en het gebied te verbeteren.

Samenwerken

Sytse Terpstra is gebiedscoördinator voor regio Idzega bij de agrarische natuurvereniging Súdwestkust. Hij struint al sinds zijn puberteit door de velden van Idzega, op zoek naar nesten om ze te markeren. Ook nu, zo’n veertig jaar later, gaat hij nog iedere zondag het veld in. En hij bespreekt het beheer met de weidevogelboeren. Bijna alle boeren in dit gebied helpen mee. Toch staat het beheer ook onder druk. Over de oorzaak daarvan zegt Sytse: “Dat is een combinatie van intensivering van de landbouw, een laag waterpeil, grote machines, vroeg maaien en intensieve grassen. Daarnaast eist predatie de laatste jaren een zware tol.”

Plasdras

Een deel van de boeren in Idzega maakt de productie van hun land ondergeschikt aan de weidevogels. Zij maaien niet vóór 15 juni en zij bemesten met vaste stalmest. Daarnaast wordt het waterpeil in het voorjaar in overleg met het waterschap hooggehouden. Sommige boeren gaan nog een stapje verder en leggen een plasdras aan: een stuk van het land dat vanaf half februari deels of helemaal blank wordt gezet en daarna tot half juni drassig mag blijven. Plasdrasland in combinatie met kruidenrijk grasland is trekpleister voor de grutto’s; ze maken daar hun nesten.

‘Elke meter telt’

Idzega is een kerngebied voor boerenlandvogels. Via de actie ‘Elke meter telt’ helpt Vogelbescherming Nederland de boeren in deze gebieden. Meestal financieren we de inrichting van gebieden. Zo helpen we bij de aanschaf van waterpompen op zonne-energie, stuwen in sloten (verhogen waterpeil) en richten we plasdraspercelen in. We regelen ook de aankoop van het juiste zaadmengsel, om meer kruidenrijkdom te realiseren. Ook voor Idzega kochten we zaden voor kruidenrijk grasland en legden we een aantal plasdrassen aan.

Alle extra hulp blijft welkom, want de overheid treft zelf veel te weinig maatregelen voor weidevogels. Vogelbescherming roept daarom iedereen op om geld te blijven geven. Daarmee kunnen we nog meer meters grasland omvormen tot boerenlandvogelland. Help mee!

Gerelateerde items