Navigatie overslaan
Alle berichten

Plan Dijksma melkveehouderij schaadt natuurvriendelijke boeren

Geplaatst op 14 juli 2015

Vogelbescherming Nederland is bezorgd over de effecten op natuur en landschap van de mestplannen van staatssecretaris Dijksma voor de melkveehouderij. Het systeem van verhandelbare fosfaatrechten dat zij voorstelt zal leiden tot verdere intensivering van de melkveehouderij en minder weidevogels. Boeren die nu rekening houden met de natuur worden de dupe.

Staatssecretaris Dijksma heeft afgelopen 2 juli in een brief aan de Kamer een systeem voor verhandelbare fosfaatrechten voor de melkveesector voorgesteld. Met dit systeem hoopt zij een rem te zetten op de groei van het mestoverschot en de hoeveelheid fosfaat uit de melkveesector terug te brengen. De hoeveelheid fosfaat in de melkveesector is door het loslaten van Europese melkquota en de daardoor gegroeide veestapel tot boven het afgesproken ‘fosfaatplafond’ gestegen. Dijksma wil op basis van de situatie op 2 juli ’15 boeren fosfaatrechten toekennen. Dat betekent dat boeren die al voorafgaand aan het beëindigen van de melkquota afgelopen april in extra koeien hebben geïnvesteerd bevoorrecht worden, terwijl zij juist de oorzaak zijn van de overschrijding.

Verdere intensivering

Het voorgestelde systeem leidt volgens Vogelbescherming tot een nadelige situatie voor melkveehouders die rekening houden met de natuur op hun land en grondgebonden werken. Zij moeten nu bij uitbreiding fosfaatrechten kopen terwijl de bedrijfsvoering al gericht is op een gesloten kringloop op het bedrijf. Ook zal de handel in fosfaatrechten leiden tot verdere intensivering van de melkveehouderij, vreest Vogelbescherming. Het heeft daarmee direct een nadelige invloed op de natuur en milieu in het landelijke gebied.

Alarmerend slechte staat

De natuur in het landelijk gebied is in een beroerde staat: de biodiversiteit is er alarmerend slecht aan toe. Al jarenlang gaan weidevogels als grutto en veldleeuwerik rap in aantal achteruit. Een verdere achteruitgang is niet acceptabel. Alleen maatregelen die bijdragen aan een groter oppervlakte laat gemaaid bloemrijk grasland met matige bemesting kunnen leiden tot het herstel van de weidevogels, andere vormen van biodiversiteit en het terugbrengen van ons landschap.

Vogelbescherming roept staatssecretaris Dijksma op om de plannen drastisch aan te passen en maatregelen door te voeren die passen bij de recent aangenomen motie voor betere bescherming van weidevogels.