Navigatie overslaan
Roze spreeuw / Elwin van der Kolk

Roze spreeuw

Rosy Starling, Pastor roseus - Spreeuwen (Sturnidae)

Een van de fraaiste vogelsoorten die in Nederland gezien kan worden. In volwassen kleed zijn ze roze met zwart, me een afhangende kuif. In juveniel kleed ziet het er allemaal wat minder spectaculair uit: overwegend lichtbruin met roze poten en een gelige snavel. Tegenwoordig worden ze jaarlijks waargenomen, maar ze zijn wel zeldzaam

Roze spreeuw / Agami

Herkenning

In broedkleed roze buik en roze rug, een roze snavel en roze poten. Kop, vleugels en broek zwart. In winterkleed zien de vogels er wat minder opvallend uit en worden de roze delen vlekkerig bruingrijs. In juveniel kleed (meeste vogels in Nederland zijn juveniel) lichtbruinig met bleke poten en gele snavel.

Geluid

Zeer snel, spreeuwachtig gebabbel en gekwetter


21,5 cm

Deze soort lijkt op:


Leefwijze

Broeden

Broedt niet in Nederland, maar in Oost-Europa, van Hongarije, Roemenië tot Turkije en verder oostelijk tot in Kazachstan. Broedt daar in mei en juni in soms zeer grote kolonies. Heeft één (soms twee in voedselrijke jaren) legsel met 2-10 eieren.

Leefgebied

In broedgebied komt de roze spreeuw hoofdzakelijk voor in steppeachtige gebieden met rotswanden en stenen. Meestal is er water in de buurt, maar hij is niet geheel afhankelijk van water. Heeft nomadisch bestaan, volgt sprinkhaanzwermen. Buiten broedtijd in open landschappen, regelmatig ook in tuinen.

Voedsel

In broedseizoen hoofdzakelijk insecten, met name emelten en sprinkhanen. Komt in ons land graag af op bessen (vlier, duindoorn) en in tuinen op vetbollen en vogelpindakaas.

Vogeltrek

Trekrichting vanuit het broedgebied in zuidoostelijke richting naar India en Sri Lanka. Komt in ons land voor als dwaalgast, in groepen van de spreeuw die langs onze kust trekken.


Verspreiding en aantal

doortrekker in uiterst klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Typische fluctuaties in voorkomen, in combinatie met een invasie-achtig optreden in sommige jaren. Geen broedvogel in Nederland.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 1-3 (in 2013-2015)
Doortrekkers 1-100 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Van augustus tot in oktober soms met spreeuwen, vooral langs onze kust.

In Europa

Oost-Europa, van Hongarije, Roemenië tot Turkije.

Meer informatie


Bescherming

In ons land komen enkel verdwaalde roze spreeuwen voor, er zijn hier geen specifieke beschermingsmaatregelen nodig.

Wat kunt u doen

Een roze spreeuw die in Nederland verzeild raakt (in de kuststreek), doet graag tuinen aan en soms zelfs een balkon. Ze komen dan af op vetbollen en pindakaas. Ze zijn zo verzot op pindakaas dat ze een pot soms verdedigen tegen andere vogels.

Meer weten?

Actuele berichten


Wet- en regelgeving

De roze spreeuw is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn roze spreeuwen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de roze spreeuw is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming. De soort komt slechts in beperkte mate in Nederland voor.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal