Navigatie overslaan
Roze spreeuw / Elwin van der Kolk

Roze spreeuw

Rosy Starling, Pastor roseus - Spreeuwen (Sturnidae)

Een van de fraaiste vogelsoorten die in Nederland gezien kan worden. In volwassen kleed zijn ze roze met zwart, me een afhangende kuif. In juveniel kleed ziet het er allemaal wat minder spectaculair uit: overwegend lichtbruin met roze poten en een gelige snavel. Tegenwoordig worden ze jaarlijks waargenomen, maar ze zijn wel zeldzaam

Roze spreeuw / Agami

Herkenning

In broedkleed roze buik en roze rug, een roze snavel en roze poten. Kop, vleugels en broek zwart. In winterkleed zien de vogels er wat minder opvallend uit en worden de roze delen vlekkerig bruingrijs. In juveniel kleed (meeste vogels in Nederland zijn juveniel) lichtbruinig met bleke poten en gele snavel.

Geluid

Zeer snel, spreeuwachtig gebabbel en gekwetter


21,5 cm

Deze soort lijkt op:


Leefwijze

Broeden

Broedt niet in Nederland, maar in Oost-Europa, van Hongarije, Roemenië tot Turkije en verder oostelijk tot in Kazachstan. Broedt daar in mei en juni in soms zeer grote kolonies. Heeft één (soms twee in voedselrijke jaren) legsel met 2-10 eieren.

Leefgebied

In broedgebied komt de roze spreeuw hoofdzakelijk voor in steppeachtige gebieden met rotswanden en stenen. Meestal is er water in de buurt, maar hij is niet geheel afhankelijk van water. Heeft nomadisch bestaan, volgt sprinkhaanzwermen. Buiten broedtijd in open landschappen, regelmatig ook in tuinen.

Voedsel

In broedseizoen hoofdzakelijk insecten, met name emelten en sprinkhanen. Komt in ons land graag af op bessen (vlier, duindoorn) en in tuinen op vetbollen en vogelpindakaas.

Vogeltrek

Trekrichting vanuit het broedgebied in zuidoostelijke richting naar India en Sri Lanka. Komt in ons land voor als dwaalgast, in groepen van de spreeuw die langs onze kust trekken.


Verspreiding en aantal

doortrekker in uiterst klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Typische fluctuaties in voorkomen, in combinatie met een invasie-achtig optreden in sommige jaren. Geen broedvogel in Nederland.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 1-3 (in 2013-2015)
Doortrekkers 1-100 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Van augustus tot in oktober soms met spreeuwen, vooral langs onze kust.

In Europa

Oost-Europa, van Hongarije, Roemenië tot Turkije.

Meer informatie


Bescherming

In ons land komen enkel verdwaalde roze spreeuwen voor, er zijn hier geen specifieke beschermingsmaatregelen nodig.

Wat kun jij doen

Een roze spreeuw die in Nederland verzeild raakt (in de kuststreek), doet graag tuinen aan en soms zelfs een balkon. Ze komen dan af op vetbollen en pindakaas. Ze zijn zo verzot op pindakaas dat ze een pot soms verdedigen tegen andere vogels.

Meer weten?

Actuele berichten


Wet- en regelgeving

De roze spreeuw is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn roze spreeuw beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de roze spreeuw wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal