Navigatie overslaan
Spreeuw / Shutterstock

Wat is Basiskwaliteit Natuur?

Bijen en andere insecten nemen sterk in aantal af, het platteland is stil geworden sinds grutto en veldleeuwerik op veel plekken verdwenen zijn en zelfs huismussen en spreeuwen hebben het moeilijk. Allemaal symptomen van een verzwakte natuur. Vogelbescherming pleit voor een Basiskwaliteit Natuur, een minimum niveau waar onze omgeving aan zou moeten voldoen om deze leefbaar te houden voor natuur en mens.

Basiskwaliteit Natuur is een relatief nieuw begrip over de kwaliteit van de Nederlandse natuur. Het moet leiden tot een gezamenlijke inspanning om de natuurkwaliteit van landschappen te verbeteren en duurzaam in stand te houden. Dit is nodig omdat veel algemene soorten zoals konijn, huismus, gewone pad en allerlei insectensoorten in aantal afnemen.

Het gaat bij Basiskwaliteit Natuur om een meetbaar kwaliteitsniveau van de natuur, met name buiten de natuurgebieden. Het geeft aan wanneer een bepaalde locatie voldoet aan een minimale standaard van de aanwezigheid van algemene, wijdverspreide wilde planten en dieren. De algemene condities van veel Nederlandse landschappen – zowel agrarisch als stedelijk – voldoen momenteel niet aan de ondergrens voor basiskwaliteit. We weten dit via metingen en waarnemingen die voor heel Nederland worden verzameld.

Huismus / AGAMI Wil Leurs Huismus / AGAMI Wil Leurs

Meetbaar

Basiskwaliteit moet meetbaar bijdragen aan het herstel van biodiversiteit. Het realiseren van het landschap en de milieucondities tot minimaal basiskwaliteit vormt een aanvulling op wetgeving en richtlijnen. Er zijn meerdere routes om basiskwaliteit te bereiken. Soms moeten vooral op milieugebied aanpassingen plaatsvinden in het landschap, op andere plekken gaat het bijvoorbeeld om het verminderen van oppervlaktes steen en asfalt.

Het realiseren van Basiskwaliteit Natuur geeft ook een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit van de bescherming van soorten in natuurgebieden. De huidige slechte condities buiten natuurgebieden werken nu op een negatieve manier door in de natuurgebieden waar de zeldzame en kwetsbare soorten beschermd worden.

Het doel van Basiskwaliteit Natuur is om de milieu- en landschappelijke condities te bereiken en te behouden zodat algemene inheemse soorten planten en dieren algemeen kunnen blijven of weer algemeen kunnen worden.

Er wordt door verschillende partijen hard gewerkt om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. Boeren proberen weide- en akkervogels te behouden, bedrijven leggen bijenlinten aan, burgers vergroenen tuinen en schoolpleinen, gemeenten maaien insectenvriendelijk en veel provincies starten projecten voor provinciale icoonsoorten. Prima acties, maar veelal gericht op losse symptomen. Basiskwaliteit gaat verder.

De condities op orde: drie niveaus

De kwaliteit van de natuur is direct afhankelijk van de kwaliteit van de omgeving.

  1. Allereerst van de milieucondities. Pesticiden en overbemesting vergiftigen de omgeving en gaan ten koste van de biodiversiteit. Daar valt niet tegenop te beheren of herstellen. De milieucondities moeten dus op orde zijn.
  2. Het tweede aspect betreft de inrichting. Als alle poeltjes zijn gedempt, beken gekanaliseerd en houtwallen zijn verdwenen is een Basiskwaliteit van de Natuur evenmin haalbaar. Ook een goede inrichting is dus een absolute voorwaarde.
  3. Tenslotte gaat het om beheer en gebruik. Het is prachtig als een gebied goed is ingericht en het milieu op orde is, maar met slecht beheer of gebruik herstelt de biodiversiteit nog steeds niet. Basiskwaliteit Natuur is dus de natuur die we ‘vanzelf’ krijgen als de milieucondities, de inrichting van het landschap en het beheer en gebruik op orde zijn.
Basiskwaliteit Natuur - Hoevelandschap Hoevelandschap Basiskwaliteit Natuur - Hoevelandschap
Basiskwaliteit Natuur - Oud loofbos Oud loofbos Basiskwaliteit Natuur - Oud loofbos
Basiskwaliteit Natuur - Weidelandschap Weidelandschap Basiskwaliteit Natuur - Weidelandschap

In deze illustraties is voor het hoevelandschap, oud loofbos en weidelandschap aangegeven welke factoren de Basiskwaliteit ondermijnen. Dat is gedaan via zogenaamde ‘overshoot’ figuren, waarin oranje en rood betekenen dat een conditie voor dat landschapstype (meestal) niet op orde is, en groen (meestal) wel.

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl