Navigatie overslaan
Waal / Agami

In 5 stappen naar Basiskwaliteit Natuur

De essentie van Basiskwaliteit Natuur is dat we niet meer kunnen volstaan met het beschermen van de natuur in natuurgebieden. Ook buiten natuurgebieden is Basiskwaliteit noodzakelijk en zullen we de condities zodanig moeten verbeteren dat algemene soorten zich kunnen herstellen en duurzaam kunnen overleven. Hieronder een korte samenvatting van de verschillende stappen die je moet doorlopen om Basiskwaliteit te bereiken in een gebied.

Download hier de pdf van Basiskwaliteit Natuur.

Stap 1: Allereerst wordt vastgesteld welke kenmerkende, algemene wilde plant- en diersoorten op dit moment aanwezig zijn in een bepaald gebied. 

Stap 2: Vervolgens wordt deze inventarisatie van de huidige soortenrijkdom vergeleken met inventarisaties uit het verleden (rond 1990) en van vergelijkbare gebieden die bekend staan om hun gezonde soortenrijkdom. 

Videostill Wilmkebreekpolder Videostill Wilmkebreekpolder

Stap 3: Scoort het betreffende gebied onder de maat, dan wordt bepaald welke condities niet op orde zijn voor soorten om te kunnen overleven en zich voort te planten. Daarbij gaat het om milieucondities zoals de waterstand of stikstofdepositie, maar ook om de inrichting en het beheer. Vaak zijn er bijvoorbeeld onvoldoende landschapselementen als houtwallen of natuurvriendelijk ingerichte sloten aanwezig en worden de bermen en graslanden te vroeg en te vaak gemaaid. 

Stap 4: Door mensen veroorzaakte omstandigheden die een ongunstig effect hebben op de natuurkwaliteit, worden drukfactoren genoemd. Bij negatief scorende condities wordt in kaart gebracht welke drukfactoren daaraan ten grondslag liggen. Bij het in kaart brengen van de drukfactoren kan dezelfde lijn worden gevolgd als bij het benoemen van de condities: welk ‘menselijk handelen’ of welke ‘maatschappelijke keuzes’ liggen ten grondslag aan de huidige milieucondities, de verandering van de landschapsinrichting en de toegepaste, vaak te intensieve vormen van beheer en gebruik? 

Haringvliet / Natuurmonumenten Haringvliet / Natuurmonumenten

Stap 5: Op basis van stap 4 wordt samen met stakeholders in het gebied een herstelplan opgesteld. In het herstelplan worden zo veel mogelijk negatieve factoren in beeld gebracht en aangegeven welke acties nodig zijn om in gebieden waar Basiskwaliteit niet gehaald wordt, deze alsnog te behalen.

De natuur laat zich nooit helemaal vormen. Daarom is het belangrijk om na het uitvoeren van herstelmaatregelen te monitoren of deze daadwerkelijk tot het gewenste resultaat hebben geleid. Indien nodig dienen maatregelen aangescherpt of uitgebreid te worden.

In 5 stappen naar Basiskwaliteit Natuur.

Help mee vogels beschermen

Vogels zijn er overal en altijd: alledaags en fascinerend, spannend en ontroerend tegelijk. Wij kunnen ons een wereld zonder vogels niet voorstellen. Help mee vogels beschermen en ontvang ook nog eens ons magazine Vogels.

Word lid

MijnVogelvinder.nl

Met MijnVogelvinder.nl in de hand herken je vogels door het hele land! Ontdek welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien.

Meer over MijnVogelvinder