Navigatie overslaan
Siberische boompieper / Elwin van der Kolk

Siberische boompieper

Olive-backed Pipit, Anthus hodgsoni - Kwikstaarten (Motacillidae)

De Siberische boompieper is een soort van het uiterste oostelijke puntje van Europa, in Rusland tegen de Oeral aan, en broedt vanaf daar verder oostelijk in Rusland en China. De soort overwintert in India en Zuidoost-Azië. Dankzij geluidsopnamen zijn er in Nederland in 2011-2014 zoveel Siberische boompiepers gedocumenteerd dat de vogel lang niet zo zeldzaam blijkt als hij daarvoor leek. Waar deze vogels heengaan om te overwinteren, is onbekend.

Siberische boompieper / Agami - Daniele Occhiato

Herkenning

Lijkt erg op andere piepers, maar te onderscheiden door een aantal specifieke kenmerken. Heeft een olijfgroene, nauwelijks gestreepte rug, een opvallende witte wenkbrauwstreep met aan de bovenkant een zwart lijntje, en achter de oorstreek een duidelijke witte en zwarte vlek. Roep lijkt daarnaast bijzonder veel op boompieper, en zelfs voor een geoefend oor nauwelijks te onderscheiden, maar duidelijke verschillen in het sonogram (zie 'Meer weten').

Geluid

Zang veel gevarieerder en sneller dan van boompieper. Nagenoeg nooit te horen in Europa. Roep een hees en hoog "spiz", dunner en hoger dan van boompieper en iets aflopend.


15-17 cm

Deze soort lijkt op:


Leefwijze

Broeden

Broedt van half mei - augustus. Heeft één legsel van doorgaans 4, maar soms 1-6 eieren. Broedduur 12-13 dagen. Het nest is een kommetje van mos en droog gras, bekleed met fijner gras en wat haren en bevindt zich op de grond onder gras of steen, of in een ondiep kuiltje. Waarschijnlijk broedt alleen het vrouwtje. Beide ouders voeren de jongen. Jongen vliegvlug in 11-12 dagen. Ze worden na uitvliegen nog een aantal dagen verzorgd door beide ouders.

Leefgebied

Halfopen bossen, rand van de taiga, hellingen met varens. Tijdens de trektijd in Nederland vooral in dennenbos met enige begroeiing, of gemengd bos met lijsterbes, jeneverbes of andere lage begroeiing.

Voedsel

Insecten, zoals (larven van) vliegen, vlinders, kevers, bladluizen en dergelijke, maar ook kleine zaden. Foerageert vaak nagenoeg onzichtbaar in hoog gras.

Vogeltrek

Dagtrekker, wordt vaak door recorders roepend opgenomen op trektelposten, maar ook gevonden in (gemengd en) dennenbos vanaf half oktober, met meeste waarnemingen op Vlieland, Texel, rond Zandvoort en Den Haag, alhoewel dit ook aan een waarnemerseffect kan liggen.

Cursus Vogels in Nederland

In deze gratis online vogelcursus voor beginners leer je in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten.

Camilla Dreef & Nico de Haan

Schrijf je in

Nico de Haan en Camilla Dreef

Verspreiding en aantal

Uitgesproken voorbeeld waar door toegenomen kennis en waarnemers het aantal gevallen is gestegen. Tot 2010 zijn er in totaal 20 gevallen, in de periode 2011-2014 waren dat 52 gevallen, waarna de soort niet meer zeldzaam genoeg werd geacht om alle gevallen te beoordelen. Het is onbekend of een groeiende (deel)populatie hieraan heeft bijgedragen, maar hier zijn geen indicaties voor.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 1-3 (in 2013-2015)
Doortrekkers uiterst klein aantal

Bron: sovon.nl

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Wordt met name overvliegend geregistreerd op het vasteland van Noord- en Zuid-Holland, op telposten. Op de Waddeneilanden, met name Vlieland en Texel, is de meeste kans om een vogel te vinden in het bos.

In Europa

Broedt alleen in het uiterste noordoosten van Europa, in Rusland tegen het Oeralgebergte aan.

Meer informatie


Bescherming

De soort geldt wereldwijd niet als bedreigd.

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefene

Meer over MijnVogelvinder

MijnVogelvinder appelvink

Wet- en regelgeving

De Siberische boompieper is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn Siberische boompiepers beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de Siberische boompieper wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

 

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal