Roze spreeuw

Rosy Starling, Pastor roseus - Spreeuwen (Sturnidae)

Een van de fraaiste vogelsoorten die in Nederland gezien kan worden. In volwassen kleed zijn ze roze met zwart, me een afhangende kuif. In juveniel kleed ziet het er allemaal wat minder spectaculair uit: overwegend lichtbruin met roze poten en een gelige snavel. Tegenwoordig worden ze jaarlijks waargenomen, maar ze zijn wel zeldzaam

Herkenning

In broedkleed roze buik en roze rug, een roze snavel en roze poten. Kop, vleugels en broek zwart. In winterkleed zien de vogels er wat minder opvallend uit en worden de roze delen vlekkerig bruingrijs. In juveniel kleed (meeste vogels in Nederland zijn juveniel) lichtbruinig met bleke poten en gele snavel.

Geluid

Zeer snel, spreeuwachtig gebabbel en gekwetter


21,5 cm


Deze soort lijkt op:


Leefwijze

Broeden

Broedt niet in Nederland, maar in Oost-Europa, van Hongarije, Roemenië tot Turkije en verder oostelijk tot in Kazachstan. Broedt daar in mei en juni in soms zeer grote kolonies. Heeft 1 (soms 2 in voedselrijke jaren) legsel met 2-10 eieren.

Leefgebied

In broedgebied komt de roze spreeuw hoofdzakelijk voor in steppeachtige gebieden met rotswanden en stenen. Meestal is er water in de buurt, maar hij is niet geheel afhankelijk van water. Heeft nomadisch bestaan, volgt sprinkhaanzwermen. Buiten broedtijd in open landschappen, regelmatig ook in tuinen.

Voedsel

In broedseizoen hoofdzakelijk insecten, met name emelten en sprinkhanen. Komt in ons land graag af op bessen (vlier, duindoorn) en in tuinen op vetbollen en vogelpindakaas.

Vogeltrek

Trekrichting vanuit het broedgebied in zuidoostelijke richting naar India en Sri Lanka. Komt in ons land voor als dwaalgast, in groepen van de spreeuw die langs onze kust trekken.


Verspreiding en aantal

doortrekker in uiterst klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Typische fluctuaties in voorkomen, in combinatie met een invasie-achtig optreden in sommige jaren. Geen broedvogel in Nederland.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Meer waarnemingen op Waarneming.nl

Kijktip

Van augustus tot in oktober soms met spreeuwen, vooral langs onze kust.

In Europa

Oost-Europa, van Hongarije, Roemenië tot Turkije.

Meer informatie


Bescherming

In ons land komen enkel verdwaalde roze spreeuwen voor, er zijn hier geen specifieke beschermingsmaatregelen nodig.

Wat kunt u doen

Een roze spreeuw die in Nederland verzeild raakt (in de kuststreek), doet graag tuinen aan en soms zelfs een balkon. Ze komen dan af op vetbollen en pindakaas. Ze zijn zo verzot op pindakaas dat ze een pot soms verdedigen tegen andere vogels.

Meer weten?

Actuele berichten


Wet- en regelgeving

De roze spreeuw is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn r0ze spreeuwen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de roze spreeuw is in Nederland geregeld in de Flora- en faunawet.

Algemene regels

De Flora- en faunawet bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels, waaronder de roze spreeuw. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het doden, verwonden, vangen (artikel 9)
  • het opzettelijk verontrusten (artikel 10)
  • het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen (artikel 11)
  • het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren (artikel 12)
  • het bezit, het vervoer en de handel in de vogels dan wel eieren, nesten of producten daarvan (artikel 13)

Uitzonderingen op de verboden zijn onder strikte voorwaarden mogelijk. Daarvoor is een ontheffing of een vrijstelling nodig.

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. De soort komt slechts in beperkte mate in Nederland voor.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal