Navigatie overslaan
Tapuit / Agami - Daniele Occhiato

Tapuit

De tapuit is een sterk bedreigde Rode Lijst-soort van het duin- en kustgebied. De tapuit heeft langs de Hollandse kust met name te lijden onder de vergrassing als gevolg van stikstofuitstoot.

Achteruitgang tapuit en oplossingen

Op veel plaatsen is het favoriete leefgebied van de tapuit verdwenen. Door gebrek aan dynamiek van zee, wind en zand, de grote hoeveelheid stikstof in de bodem en de achteruitgang van het aantal konijnen zijn open duinen met kale plekken te schaars geworden voor de tapuit.

Het is daarom nodig dat op korte termijn geschikt broedgebied wordt geschapen. Dit kan onder andere door uitgekiend begrazingsbeheer. Dynamisch duinbeheer is op lange termijn belangrijk om het leefgebied van de tapuit te herstellen. Als noodmaatregel zijn er ook met succes nesten beschermd tegen predatie.

Online vogelgids

Ontdek meer dan driehonderd vogelsoorten in één online vogelgids met: vogelgeluiden, tekeningen, foto's, vogelaantallen en meer. In de online vogelgids van Vogelbescherming vind je vogels die in Nederland voorkomen.  

naar de vogelgids

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?