Navigatie overslaan
Tapuit / Agami - Daniele Occhiato

Tapuit

De tapuit is een sterk bedreigde Rode Lijst-soort van het duin- en kustgebied. Hij maakt onderdeel uit van Actieplan Bedreigde Vogels van Vogelbescherming.

Achteruitgang tapuit en oplossingen

Op veel plaatsen is het favoriete leefgebied van de tapuit verdwenen. Door gebrek aan dynamiek van zee, wind en zand, de grote hoeveelheid stikstof in de bodem en de achteruitgang van het aantal konijnen zijn open duinen met kale plekken te schaars geworden voor de tapuit. Het is daarom nodig dat op korte termijn geschikt broedgebied wordt geschapen. Dit kan onder andere door uitgekiend begrazingsbeheer. Dynamisch duinbeheer is op lange termijn belangrijk om het leefgebied van de tapuit te herstellen. Als noodmaatregel zijn er ook nesten beschermd tegen predatie.

Overigens kan de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) een deel van de oplossing zijn. Hiervoor stelt het Rijk middelen beschikbaar om de negatieve effecten van stikstof, zoals vergrassing, terug te dringen. Op de lange termijn is emissiereductie essentieel voor de Nederlandse natuur.

Online vogelgids

Ontdek meer dan driehonderd vogelsoorten in één online vogelgids met: vogelgeluiden, tekeningen, foto's, vogelaantallen en meer. In de online vogelgids van Vogelbescherming vindt u vogels die in Nederland voorkomen.  

naar de vogelgids

Bezoek het Waddengebied

Ontdek de vogels die er leven en kom helemaal tot rust in die prachtige natuur. Op de website van www.beleefdewaddennatuur.nl vindt u de leukste activiteiten, de gratis wadvogel app, een interactieve kaart met fiets- en wandelroutes en nog veel meer!

Beleef de Waddennatuur