Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Boerenlandvogels

Live

Huismus

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Rondom de nestkast

Mary Mombarg, Kerkuilenwerkgroep Nederland | zondag 12 mei 2019 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 1078x

Onze nestkast staat in het Nationaal Park De Alde Feanen in Friesland. De kerkuilennestkast bevindt zich op de zolder van het bedrijfsgebouw (kapschuur) van It Fryske Gea in Earnewâld.
De aangepaste kast Foto Freerk Jelsma

 

Deze kerkuilenkast hangt op ongeveer 7 meter hoogte. In de kapschuur staan allerlei machines. Tevens woont er al jaren een steenmarter waarvoor ook een nestgelegenheid is in de kapschuur. Toen op 17 maart de steenmarter in de kerkuilenkast de twee eieren meenam zijn de beelden uitgebreid bekeken en is besloten de kerkuilenkast aan te passen. Het plaatwerk op de kast is langer gemaakt en op de zijkanten is ook glad materiaal aangebracht. Onze contactpersonen daar zijn Nynke, Johan en Freerk.

It Fryske Gea

Vereniging It Fryske Gea is de instantie voor natuurbescherming in de provincie Friesland en een van de twaalf provinciale landschappen in Nederland. In tegenstelling tot de andere 'Landschappen' heeft It Fryske Gea leden en wel zo'n 28.000. It Fryske Gea is aangesloten bij Landschappen NL.

Nationaal Park de Alde Feanen

Nationaal Park de Alde Feanen ligt in de provincie Friesland rondom het dorp Eernewoude. Het nationaal park heeft een oppervlakte van bijna 4.000 ha. Het is een “natuurgebied met een rijke historie, een gebied ook van internationale betekenis".

In het nationaal park bevinden zich nog veel veenmosrietlanden, blauwgraslanden en dotterbloemgraslanden. Er komen meer dan 500 soorten hogere planten voor, waaronder verschillende soorten zeggen en orchideeën. Er broeden meer dan honderd verschillende soorten vogels. In de winter pleisteren in het gebied grote aantallen ganzen, eenden en steltlopers. In het vroege voorjaar kunnen enkele tienduizenden steltlopers zoals kemphaan, grutto en wulp doortrekken. Eind 2006 is een groot deel van De Alde Feanen aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000 betekent dat het gebied beschermd wordt in het kader van de Europese Vogel- of Habitatrichtlijn.

Update

Op negen mei kroop K6 uit het ei, de tijd zal het leren of alle kuikens groot gaan worden.

 

 

De niet aangepaste kast

Kerkuilenwerkgroep Nederland

De stichting Kerkuilenwerkgroep heeft tot doel het ‘beschermen van de kerkuil’ door ‘het geven van voorlichting en educatie, door het plaatsen van nestkasten en het verzamelen en registreren van gegevens’. De stichting is een overkoepelende landelijke organisatie met ongeveer 1.000 vrijwilligers, die werkzaam zijn in 16 regio’s die landelijk ruim 10.000 kerkuilnestkasten beheren en controleren. Dankzij de inspanningen van deze vrijwilligers en de medewerking van boeren en burgers is de broedpopulatie van kerkuilen toegenomen van ongeveer 100 broedparen eind jaren ’70 tot 3.000 nu. Meer weten? Bezoek de website van Kerkuilenwerkgroep Nederland


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Kerkuil Alle Beleef de Lente blogs