Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Torenvalk

Live

Boerenlandvogels

Live

Huismus

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
Veenmosrietland Reid om 'e Krite.

Door Merel Zweemer

De achtertuin van onze zeearenden

Merel Zweemer | donderdag 27 mei 2021 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 471x

De zeearenden hebben een mooie locatie uitgezocht om hun nest te bouwen, met een enorm natuurgebied in hun achtertuin! De Alde Feanen is een prachtig gebied waar we via de zeearendcam maar een heel klein glimpje van opvangen. Wat maakt – behalve de zeearenden – dit gebied zo bijzonder?
Petgat Hoannekrite met krabbenscheer en fonteinkruid.

Natura-2000

We hebben in Nederland veel verschillende natuurgebieden. Maar dat zijn niet allemaal Natura-2000 gebieden. De Alde Feanen is dat wel, en dat betekent dat het deel uitmaakt van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura-2000 gebieden worden bepaalde soorten dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Welke soorten beschermd zijn in een Natura-2000 gebied, verschilt per gebied. Dit zijn een paar van de beschermde soorten van de Alde Feanen: Gevlekte witsnuitlibel, Grote modderkruiper, Meervleermuis, Roerdomp, Porseleinhoen, Kemphaan, Zwarte stern, Smient, Wintertaling en Grutto. Per soort is vastgesteld op welke manier het gebied van belang is, bijvoorbeeld als voortplantingsgebied, foerageergebied of slaapplaats. En per soort is vastgesteld wat ze nodig hebben om succesvol in het gebied voor te komen.

Bijzondere natuur

Dat brengt me op de bijzondere natuur die de Alde Feanen biedt. Om zoveel verschillende, vaak zeldzame soorten te herbergen, moeten er veel verschillende leefgebieden aanwezig zijn. Die zijn er ook, vooral met veel water. Logisch, in een moeras. Maar er is meer, denk aan meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, petgaten, veenmosrietland, trilveen, maar ook hoogveenbossen, blauwgraslanden en vochtige heide.

Zeldzame soorten

Naast de doelsoorten die voor het gebied zijn vastgesteld, is de Alde Feanen ook rijk aan allerlei zeldzame dieren en planten. Zo groeien er veel (veen)mossen en planten die houden van een voedselarm en schoon leefmilieu. Ook komen er zeldzame insecten voor, zoals muskusboktor, moshommel en veenfluweelzweefvlieg. Het heldere water in combinatie met waterplanten vormt ook een heel belangrijk leefgebied voor libellen. Die komen er dan ook volop voor! Zoals de groene glazenmaker, die afhankelijk is van krabbenscheer om eitjes op te leggen. Of de sierlijke witsnuitlibel, die zich uitsluitend voortplant in beschutte wateren die omgeven zijn door bos.

De Alde Feanen bestaat voor een groot deel uit ondoordringbaar moeras, maar er zijn meerdere manieren om toch te kunnen genieten van dit gebied. Je kunt er wandelen, fietsen, kanoën en varen. Kom je ook een keertje op bezoek?

Rietlanden Jan Durkspolder.

Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Zeearend Alle Beleef de Lente blogs