Grutto of pechvogel

We roepen de provincie op om verantwoordelijkheid te nemen voor de weidevogels, ambitie te tonen en de doelstelling van 10.000 broedparen grutto’s niet op te geven!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen in Friesland tot nu toe:

Provincie Friesland, steek je nek uit!

Het Friese beleid is sterk bepalend voor het voortbestaan van weidevogels in Nederland. De provincie zegt weidevogels belangrijk te vinden, maar doet weinig. Schokkend is dat de provincie 10.000 broedparen van de grutto niet haalbaar acht; 4.000 broedparen zou realistischer zijn. Daarnaast wil de provincie ook de budgetten voor bescherming nog eens fors inkrimpen. Provincie, besluit nú om de grutto, kievit en scholekster beter te beschermen!

Friesland, ga aan de slag!

  • Als belangrijke weidevogelprovincie kan een ambitieus actieplan niet ontbreken. Stel nu zo'n provinciaal actieplan op voor behoud van 10.000 broedparen grutto’s, met een stevig uitvoeringsprogramma.
  • Stel geld beschikbaar voor een forse uitbreiding van het aantal hectare binnen de weidevogelkerngebieden.
  • Werk samen met de boeren en vrijwilligers de stel de middelen en de ruimte beschikbaar voor meer nattere, bloemrijke graslanden en flauwe oevers.
  • Zorg dat de weidevogels veilig kunnen broeden en niet weggemaaid worden, dus handhaaf de Wet natuurbescherming.

Hoeveel boerenlandvogels zijn er nog in Friesland?

In Friesland nemen vooral de weidevogels hard af in aantal. De grutto is gehalveerd ten opzichte van 1990 en zal binnen twintig jaar nog eens halveren als de huidige trend doorzet. De scholekster daalt nog harder, tot minder dan 40% van het aantal in 1990. Onder de vogels van het kleinschalig cultuurlandschap dreigt de torenvalk te verdwijnen. Deze soort is afgenomen tot 10% van de populatie in 1990 en halveert nog eens in de komende tien jaar. Het is tijd dat de provincie zorgt dat de boerenlandvogelpopulaties zich kunnen herstellen!
Download provinciale rapport Friesland

Sicco Hylkema

Melkveehouder Oudega, Friesland

Samen met zo'n twintig collega-boeren uit de omgeving zet Sicco Hylkema zich al jaren in voor de weidevogels in Friese land. Hij heeft een plasdras, 14 ha weidevogelland en bijna eenzelfde oppervlak met rode klaver waar 'het stikt' van de bijen. Hij zou graag meer doen. Om maar eens wat te noemen: bosjes beheren en de steenmarter aanpakken. "Als er eerst maar eens beslissingen genomen worden. We moeten af van het idee dat iedereen overal iets van moet vinden."
Lees meer

Ik steun deze actie. U ook?

Ook in ander provincies dreigen veel vogels pechvogels te worden. Kijk welke vogels dat zijn.

Gerelateerde items