Kievit of pechvogel

Provincie Utrecht toont met haar actieplan als een van de weinige provincies ambitie. Top! Het is nu van groot belang de plannen snel en daadkrachtig om te zetten in actie!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen in Utrecht tot nu toe:

Provincie Utrecht, maak nu het verschil!

Het Utrechtse Eemland is een aantrekkelijk gebied voor grutto’s, kieviten en tureluurs. Toch is het in de provincie slecht gesteld met boerenlandvogels. Overleven de patrijs, kwartel, wulp, watersnip en zomertortel het überhaupt als het zo slecht blijft gaan als de afgelopen jaren? De provincie Utrecht erkent dit gevaar en heeft een goed actieplan gemaakt, gericht op het behoud van de grutto. Bravo, provincie Utrecht! Maar vergeten jullie niet andere partijen bij jullie plan te betrekken en samen te werken?

Utrecht, ga aan de slag!

  • Zorg dat het Utrechts Actieplan Weidevogels snel wordt uitgevoerd sámen met boeren, natuurbeschermers, waterschappen en gemeenten en maak er geld voor vrij.
  • Verbeter het agrarisch natuurbeheer voor spotvogel, boerenzwaluw, putter door meer bloemrijke bermen en meer herstel van houtwallen en erfbeplanting.
  • Bescherming van de nesten, meer bloemrijk grasland, hoog waterpeil, laat maaien en veel greppels en sloten is cruciaal voor het behoud van onze boerenlandvogels
  • Geef zodanig vorm aan de landbouwtransitie dat boeren én natuur een goed perspectief wordt geboden. Dat draagt ook bij aan een positieve maatschappelijke waardering van de boer.

Buitelende kieviten boven Eemland

De kievit is een weidevogel die sterk in aantal achteruitgaat. In Utrecht zijn uitgestrekte weidevogelgebieden te vinden, met nog steeds veel kieviten. Zoals in Eemland. Hier geen Silent Spring: in maart en april buitelen de kieviten al roepend boven de weilanden. Door de grote aantallen broedende kieviten staat Utrecht aan de lat om deze soort te beschermen.

Bescherming van de kievit is mogelijk door minder intensieve landbouw en effectief agrarisch natuurbeheer.

Gert Bieshaar

Polderregisseur Eemland, Utrecht

In het Westelijk Eemgebied zetten steeds meer boeren zich in voor de weidevogels, zoals grutto, kievit en tureluur. Er zitten vijf keer zoveel weidevogels als elders. Een van de succesfactoren is de greppel-plasdras. De greppel wordt vol water gezet, zodat een drassige strook van 10 tot 20 meter ontstaat. Het voordeel is dat het gras plaatselijk minder snel groeit en gevarieerder van structuur wordt, waardoor er meer insecten zijn. Ideaal voor weidevogelkuikens om hiervan te eten en dekking te zoeken. Willen we ook in andere gebieden ook resultaat halen, dan moet de provincie zelf het voortouw nemen.

Ik steun deze actie. U ook?

U kunt ook kiezen voor een andere provincie, want ook deze vogels dreigen zonder uw steun pechvogels te worden.

Gerelateerde items