Wulp of pechvogel

Overijssel herbergt van alle provincies de meeste broedvogels van wulp, watersnip en ringmus. Maar hun aantallen blijven dalen. Provincie: toon ambitie en pak alle knelpunten op grote schaal aan!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen in Overijssel tot nu toe:

Provincie Overijssel, leg de lat hoger!

De wulp, watersnip en ringmus broeden graag in het Overijsselse boerenland. Je vindt ze er meer dan in welke provincie dan ook. Nog wel. Want als de dalende trend doorzet, dan zitten er over tien jaar nog maar de helft van de patrijzen, scholeksters, grutto’s en veldleeuweriken. De wulp sterft misschien zelfs uit. De provincie Overijssel zet zich in, maar er kan meer. Hun steun aan het Actieplan Weide- en Akkervogels: top! Extra aandacht voor bescherming van de grutto, wulp en tureluur: helemaal goed. Maar leg de lat hoger en bescherm meer boerenlandvogels!

Overijssel, ga aan de slag!

  • Bescherm de broedgebieden van de wulp met effectief agrarisch natuurbeheer. De kruidenrijke graslanden zorgen voor voldoende insecten voor de kuikens. Zorg voor nestbescherming, sloten en greppels.
  • Werk samen met betrokken organisaties aan concrete doelen om niet alleen de grutto, wulp en tureluur te beschermen, maar ook de watersnip, patrijs en ringmus.
  • Maak een groter gebied veilig en aantrekkelijk voor boerenlandvogels en betrek boeren en andere ondernemers en organisaties bij de plannen.
  • Neem de regie voor het herstel van de openheid van het landschap, voldoende natte weiden en mogelijk rasters om predatie tegen te gaan.

Gejodel in Staphorst

Kievit, grutto, scholekster: bekende weidevogels in Nederland. Maar Overijssel heeft óók de wulp! Nergens in Nederland broeden zoveel wulpen op graslanden als hier. In het Staphorster Veld bijvoorbeeld komt de melancholieke, jodelende wulpenzang je al van verre tegemoet… De wulp staat niet alleen op de Nederlandse, maar ook op de Europese Rode Lijst. Omdat er in Overijssel meer wulpen broeden dan in een land als Polen heeft de provincie een grote verantwoordelijkheid.

Henk Pelleboer

Melkveehouder Mastenbroek, Overijssel

Toen hij het bedrijf in 1992 overnam, waren er op het land haast geen distels, insecten en vogels meer. Nu hij heeft hij 30% bloemrijkgrasland, drie plasdrassen en maait hij na 15 juni. Er broeden weer volop grutto’s, tureluurs, kieviten, veldleeuweriken en gele kwikstaarten. Hij is ervan overtuigd dat iedere boer dat kan, ongeacht of hij biologisch of gangbaar werkt. "Maar de boeren kunnen dit niet alleen. Ook de politiek moet er vol in."

Ik steun deze actie. U ook?

U kunt ook kiezen voor een andere provincie, want ook deze vogels dreigen zonder uw steun pechvogels te worden.

Gerelateerde items