Grutto of pechvogel

We roepen de provincie op om verantwoordelijkheid te nemen voor de weidevogels, ambitie te tonen en de doelstelling van 10.000 broedparen grutto’s niet op te geven!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen in Friesland tot nu toe:

Provincie Friesland, steek je nek uit!

Het Friese beleid is sterk bepalend voor het voortbestaan van weidevogels in Nederland. De provincie zegt weidevogels belangrijk te vinden, maar doet weinig. Schokkend is dat de provincie 10.000 broedparen van de grutto niet haalbaar acht; 4.000 broedparen zou realistischer zijn. Daarnaast wil de provincie ook de budgetten voor bescherming nog eens fors inkrimpen. Provincie, besluit nú om de grutto, kievit en scholekster beter te beschermen!

Friesland, ga aan de slag!

  • Als belangrijke weidevogelprovincie kan een ambitieus actieplan niet ontbreken. Stel nu zo'n provinciaal actieplan op voor behoud van 10.000 broedparen grutto’s, met een stevig uitvoeringsprogramma.
  • Stel geld beschikbaar voor een forse uitbreiding van het aantal hectare binnen de weidevogelkerngebieden.
  • Werk samen met de boeren en vrijwilligers de stel de middelen en de ruimte beschikbaar voor meer nattere, bloemrijke graslanden en flauwe oevers.
  • Zorg dat de weidevogels veilig kunnen broeden en niet weggemaaid worden, dus handhaaf de Wet natuurbescherming.

De koning van de Friese weiden

“Wu-too…wu-too… wutoo…”. De grutto – skries – vliegt zijn baltsrondjes door de lucht. Onbetwist de koning van de weide en typisch voor it Heitelân. Meer nog dan de ljip, de kievit. De uitgestrekte weilanden hebben Friesland gemaakt tot wat het nu is: een land van weidevogels. Zonder weidevogels geen Friesland, met – ondanks sterke achteruitgang van de aantallen – nog steeds de meeste grutto’s van ons land. Nederland, het belangrijkste land voor de grutto in de wereld! Nieuw Fries beleid en vooral veel meer concrete beschermingsactiviteiten zijn de sleutel voor behoud van onze nationale vogel.

Sicco Hylkema

Melkveehouder Oudega, Friesland

Samen met zo'n twintig collega-boeren uit de omgeving zet Sicco Hylkema zich al jaren in de voor de weidevogels in Friese land. Hij heeft een plasdras, 14 ha weidevogelland en bijna eenzelfde oppervlak met rode klaver waar 'het stikt' van de bijen. Hij zou graag meer doen. Om maar eens wat te noemen: bosjes beheren en de steenmarter aanpakken. "Als er eerst maar eens beslissingen genomen worden. We moeten af van het idee dat iedereen overal iets van moet vinden."

Ik steun deze actie. U ook?

U kunt ook kiezen voor een andere provincie, want ook deze vogels dreigen zonder uw steun pechvogels te worden.

Gerelateerde items